Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 370 172 152 80 3802 1692 309 130
w tym
osoby
poprzednio pracujące 265 127 127 70 2909 1231 309 130
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 5 2 1 106 46 52 19
dotychczas nie pracujące 105 45 25 10 893 461 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 126 56 41 21 1510 653 83 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 1 1 74 33 11 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 58 32 9 6 104 56 2 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 18 4 3 30 23 - -
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 394 178 117 59 3551 1552 229 87

W tym

Do 25 roku życia 134 61 38 17 880 408 27 12
długotrwale bezrobotne 169 79 57 26 2421 1112 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 7 X 444 X 9
Powyżej 50 roku życia 58 27 19 8 853 278 117 41
Bez kwalifikacji zawodowych 90 42 16 10 1094 543 48 19
Bez doświadczenia zawodowego 128 61 39 18 1155 593 1 1
Bez wykształcenia średniego 162 57 55 22 2179 733 135 34
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 26 24 12 11 284 240 19 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - - - 89 - 3 -
Niepełnosprawni 11 4 2 1 119 52 14 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3801 1681 1506 647 324 131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 370 172 126 56 63 32

z tego

po raz pierwszy 94 48 36 20 15 7
po raz kolejny 276 124 90 36 48 25

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po robotach publicznych 2 - - - - -
po stażu 5 4 1 1 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 30 10 9 1 2 2
po pracach społecznie użytecznych 10 9 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 369 161 122 50

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 152 80 41 21

z tego

niesubsydiowanej 120 68 31 20
w tym pracy sezonowej 93 51 23 14
subsydiowanej 32 12 10 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 5 - 3 -
podjęcia działalności gospodarczej 15 7 4 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 4 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
rozpoczęcie stażu 41 27 11 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 2 3 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 93 22 36 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 55 22 26 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 1 -
innych 12 4 3 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3802 1692 1510 653
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 774 355 365 169

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 871 401 842 269 2417 1103
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 134 61 58 27 169 79
z tego po raz pierwszy 65 34 10 6 X X
po robotach publicznych 69 27 48 21 169 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 1 -
po stażu 2 2 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 - 4 4 21 8
po pracach społecznie użytecznych 1 1 3 2 9 8
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 117 50 47 18 165 70

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 17 19 8 57 26

z tego

niesubsydiowanej 28 15 16 8 41 23
w tym pracy sezonowej 25 12 12 6 36 19
subsydiowanej 10 2 3 - 16 3
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych - - 3 - 4 -
podjęcia działalności gospodarczej 6 2 - - 6 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 - - - 5 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 23 16 4 2 15 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 2 - 4 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 4 7 1 41 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 10 5 3 33 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 - -
innych 2 2 4 1 12 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 880 408 853 278 2421 1112
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 409 189 125 42 329 160
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 6
zatrudnione przy robotach publicznych 41 13
odbywające szkolenie 2 1
odbywające staż 214 141
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 27 19


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 87 41
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 83 39

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 7 21 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -