Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 312 151 108 49 3797 1697 305 132
w tym
osoby
poprzednio pracujące 216 100 89 40 2893 1231 305 132
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 7 1 99 45 45 17
dotychczas nie pracujące 96 51 19 9 904 466 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 96 46 27 10 1502 657 79 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 - - 79 35 9 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53 32 4 2 142 78 4 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 20 17 1 1 41 32 1 1
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 345 171 89 39 3537 1562 222 88

W tym

Do 25 roku życia 121 60 33 12 869 409 29 12
długotrwale bezrobotne 134 73 41 21 2412 1119 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 27 X 8 X 449 X 8
Powyżej 50 roku życia 43 18 8 4 847 275 110 39
Bez kwalifikacji zawodowych 79 44 18 8 1087 548 50 21
Bez doświadczenia zawodowego 109 57 31 17 1142 587 - -
Bez wykształcenia średniego 128 45 39 8 2159 735 124 31
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 17 16 6 6 283 240 19 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 1 - 89 - 3 -
Niepełnosprawni 13 7 6 5 126 52 11 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3802 1692 1510 653 309 130
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 312 151 96 46 54 25

z tego

po raz pierwszy 84 46 32 20 10 4
po raz kolejny 228 105 64 26 44 21

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 2 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 317 146 104 42

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 108 49 27 10

z tego

niesubsydiowanej 86 41 19 8
w tym pracy sezonowej 83 41 19 8
subsydiowanej 22 8 8 2

z tego

prac interwencyjnych 2 2 1 1
robót publicznych 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 9 3 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 3 4 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - - -
rozpoczęcie stażu 39 25 11 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 104 37 34 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 38 17 21 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 3 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 - - -
innych 13 11 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3797 1697 1502 657
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 786 367 381 182

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 880 408 853 278 2421 1112
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 121 60 43 18 134 73
z tego po raz pierwszy 61 34 3 - X X
po robotach publicznych 60 26 40 18 134 73

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 119 52 49 21 143 66

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 33 12 8 4 41 21

z tego

niesubsydiowanej 30 11 4 1 34 20
w tym pracy sezonowej 28 11 4 1 34 20
subsydiowanej 3 1 4 3 7 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych - - 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 2 2 3 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu 24 17 4 3 14 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - - 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 13 18 2 51 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 5 4 4 17 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 - - -
innych 4 4 7 4 13 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 869 409 847 275 2412 1119
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 414 196 122 39 336 163
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 7
zatrudnione przy robotach publicznych 42 13
odbywające szkolenie 3 1
odbywające staż 249 164
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 26 19


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 83 39
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 81 39

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 59 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 5 19 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 3 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -