Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 498 265 176 95 3828 1717 310 138
w tym
osoby
poprzednio pracujące 355 196 141 76 2899 1251 310 138
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 9 5 3 102 50 50 21
dotychczas nie pracujące 143 69 35 19 929 466 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 191 107 62 31 1532 681 83 37
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 5 3 1 78 35 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 115 57 11 4 210 112 8 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17 13 3 2 41 34 5 4
Cudzoziemcy 1 1 1 1 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 551 277 146 78 3579 1586 229 89

W tym

Do 25 roku życia 226 115 53 24 915 437 28 16
długotrwale bezrobotne 218 118 71 41 2424 1124 5 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 31 X 7 X 461 X 7
Powyżej 50 roku życia 83 45 31 18 843 274 113 37
Bez kwalifikacji zawodowych 107 68 29 17 1088 552 51 24
Bez doświadczenia zawodowego 186 99 45 23 1174 595 - -
Bez wykształcenia średniego 226 92 68 25 2192 758 128 31
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 38 35 13 13 292 246 23 19
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 1 - 89 - 3 -
Niepełnosprawni 9 5 3 1 121 51 10 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3797 1697 1502 657 305 132
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 498 265 191 107 66 35

z tego

po raz pierwszy 152 76 73 40 11 7
po raz kolejny 346 189 118 67 55 28

z tego

po pracach interwencyjnych 4 3 2 2 2 2
po robotach publicznych 5 2 3 - 3 -
po stażu 55 37 24 16 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 467 245 161 83

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 176 95 62 31

z tego

niesubsydiowanej 149 82 51 30
w tym pracy sezonowej 131 72 43 27
subsydiowanej 27 13 11 1

z tego

prac interwencyjnych 2 2 - -
robót publicznych 9 2 5 -
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 6 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 4 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 15 6 3 2
rozpoczęcie stażu 110 78 36 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 3 4 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 88 28 36 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 56 24 18 8
podjęcia nauki 1 1 - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 9 6 2 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3828 1717 1532 681
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 819 378 400 190

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 869 409 847 275 2412 1119
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 226 115 83 45 218 118
z tego po raz pierwszy 125 59 6 3 X X
po robotach publicznych 101 56 77 42 218 118

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 1 1 1
po raz kolejny (od 1990) 1 1 2 1 - -
po stażu 22 15 21 15 30 23
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 174 85 87 46 206 113

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 24 31 18 71 41

z tego

niesubsydiowanej 45 21 26 15 61 39
w tym pracy sezonowej 39 18 25 15 57 36
subsydiowanej 8 3 5 3 10 2
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych 3 - 4 2 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 - - 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 2 4 1 8 5
rozpoczęcia stażu 58 37 24 18 48 37
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 3 1 5 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 11 13 1 40 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 8 6 3 23 10
podjęcia nauki - - - - 1 1
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 3 1 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 3 2 1 1 5 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 915 437 843 274 2424 1124
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 456 209 118 40 357 172
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 7
zatrudnione przy robotach publicznych 41 10
odbywające szkolenie 14 7
odbywające staż 299 201
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 27 20


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 81 39
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 82 38

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 4 19 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 10 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -