Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 498 209 173 77 3880 1727 332 143
w tym
osoby
poprzednio pracujące 370 157 134 62 2950 1263 332 143
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 9 6 2 107 56 57 25
dotychczas nie pracujące 128 52 39 15 930 464 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 172 66 46 21 1558 682 92 40
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 4 1 - 76 35 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 74 33 11 3 226 118 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 21 14 2 1 51 41 2 2
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 510 208 154 66 3618 1590 251 93

W tym

Do 25 roku życia 180 75 61 28 904 423 30 15
długotrwale bezrobotne 210 95 83 36 2435 1132 7 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 23 X 7 X 464 X 6
Powyżej 50 roku życia 98 41 32 15 859 276 120 37
Bez kwalifikacji zawodowych 101 44 35 16 1080 542 56 25
Bez doświadczenia zawodowego 175 74 58 24 1181 592 - -
Bez wykształcenia średniego 236 73 77 28 2242 776 148 36
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 23 19 12 10 298 250 21 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 2 - 87 - 1 -
Niepełnosprawni 12 3 5 3 125 50 12 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3828 1717 1532 681 310 138
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 498 209 172 66 79 36

z tego

po raz pierwszy 101 42 42 15 4 1
po raz kolejny 397 167 130 51 75 35

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 7 - 6 - - -
po stażu 45 28 12 9 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 20 10 7 4 1 -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 446 199 146 65

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 173 77 46 21

z tego

niesubsydiowanej 153 67 40 20
w tym pracy sezonowej 135 59 35 18
subsydiowanej 20 10 6 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 3 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 11 5 4 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 4 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 41 15 11 3
rozpoczęcie stażu 61 43 23 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 94 27 36 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 17 14 7
podjęcia nauki 21 11 9 6
ukończenia 60/65 lat 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 3 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 7 6 3 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3880 1727 1558 682
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 802 373 396 183

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 915 437 843 274 2424 1124
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 180 75 98 41 210 95
z tego po raz pierwszy 79 33 2 - X X
po robotach publicznych 101 42 96 41 210 95

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 5 - 5 -
po stażu 23 15 12 7 30 19
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 3 6 3 13 8
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 176 82 82 39 199 87

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 61 28 32 15 83 36

z tego

niesubsydiowanej 54 25 27 13 79 35
w tym pracy sezonowej 53 24 24 11 70 31
subsydiowanej 7 3 5 2 4 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych - - 2 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 1 - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 1 1 - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 10 2 7 3 16 9
rozpoczęcia stażu 39 25 13 10 23 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 7 15 4 43 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 7 5 2 19 8
podjęcia nauki 19 10 - - 7 5
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 2 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 2 2 5 4 5 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 904 423 859 276 2435 1132
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 441 207 115 39 359 181
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 8
zatrudnione przy robotach publicznych 41 12
odbywające szkolenie 34 12
odbywające staż 310 212
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 20 13


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 82 38
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 83 38

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 8 18 12
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 21 6 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 21 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -