Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 405 164 104 47 4028 1779 350 143
w tym
osoby
poprzednio pracujące 330 135 85 40 3092 1310 350 143
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
24 8 4 1 125 62 71 28
dotychczas nie pracujące 75 29 19 7 936 469 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 162 66 26 14 1641 710 108 42
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 7 2 1 87 41 15 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 52 25 11 5 250 126 8 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 10 5 4 61 45 3 2
Cudzoziemcy 1 1 - - 9 8 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 413 163 80 35 3751 1634 265 96

W tym

Do 25 roku życia 112 43 27 14 918 420 27 13
długotrwale bezrobotne 171 76 25 16 2519 1163 8 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 5 X 487 X 7
Powyżej 50 roku życia 77 36 17 3 897 299 127 42
Bez kwalifikacji zawodowych 83 39 17 7 1108 560 57 25
Bez doświadczenia zawodowego 103 39 25 10 1198 600 - -
Bez wykształcenia średniego 179 54 41 14 2305 791 159 38
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 22 19 6 5 307 260 19 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - - - 90 - 1 -
Niepełnosprawni 12 5 4 2 123 51 14 3
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3880 1727 1558 682 332 143
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 405 164 162 66 89 32

z tego

po raz pierwszy 76 36 35 16 17 8
po raz kolejny 329 128 127 50 72 24

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 - - - 5 -
po stażu 13 9 4 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 28 8 8 2 6 -
po pracach społecznie użytecznych 2 - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 257 112 79 38

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 104 47 26 14

z tego

niesubsydiowanej 81 39 19 12
w tym pracy sezonowej 68 36 16 9
subsydiowanej 23 8 7 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 3 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 14 5 5 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 3 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 9 7 3
rozpoczęcie stażu 6 6 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 75 27 31 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 29 14 10 6
podjęcia nauki 1 1 - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 13 6 2 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4028 1779 1641 710
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 820 382 410 189

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 904 423 859 276 2435 1132
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 112 43 77 36 171 76
z tego po raz pierwszy 40 17 9 6 X X
po robotach publicznych 72 26 68 30 171 76

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 3 - - -
po stażu 9 7 2 1 10 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 - 4 2 11 5
po pracach społecznie użytecznych - - 2 - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 85 37 39 13 87 45

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 14 17 3 25 16

z tego

niesubsydiowanej 24 13 8 1 21 15
w tym pracy sezonowej 24 13 6 1 17 13
subsydiowanej 3 1 9 2 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 2 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 5 1 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 2 1 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 - 2 2 7 5
rozpoczęcia stażu 4 4 - - 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 2 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 35 13 3 1 24 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 5 2 17 5
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 2 1 8 3 10 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 918 420 897 299 2519 1163
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 445 206 118 43 366 185
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 8
zatrudnione przy robotach publicznych 18 2
odbywające szkolenie 27 13
odbywające staż 297 206
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 22 13


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 83 38
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 4 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 91 42

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 68 26
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 2 14 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -