Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 411 168 152 89 4177 1817 383 146
w tym
osoby
poprzednio pracujące 327 131 110 67 3238 1344 382 146
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 8 4 4 131 62 72 27
dotychczas nie pracujące 84 37 42 22 939 473 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 132 49 43 26 1688 720 117 44
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 4 4 3 89 41 16 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 16 22 11 250 127 8 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 5 4 6 4 61 46 2 1
Cudzoziemcy - - - - 9 8 2 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 421 171 132 73 3886 1675 293 101

W tym

Do 25 roku życia 138 52 71 37 930 411 28 10
długotrwale bezrobotne 173 82 55 39 2589 1187 7 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 26 X 12 X 489 X 8
Powyżej 50 roku życia 85 27 15 7 949 311 144 45
Bez kwalifikacji zawodowych 99 45 28 15 1127 571 67 28
Bez doświadczenia zawodowego 124 57 62 37 1206 602 1 -
Bez wykształcenia średniego 176 44 43 16 2374 804 187 45
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 21 15 8 8 307 257 24 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - - - 93 - - -
Niepełnosprawni 8 4 2 1 125 53 13 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4028 1779 1641 710 350 143
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 411 168 132 49 80 26

z tego

po raz pierwszy 48 17 18 4 17 7
po raz kolejny 363 151 114 45 63 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 8 2 3 - 2 -
po stażu 83 50 24 15 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 27 13 6 2 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 262 130 85 39

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 152 89 43 26

z tego

niesubsydiowanej 122 76 33 22
w tym pracy sezonowej 108 69 30 21
subsydiowanej 30 13 10 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 16 5 3 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 8 7 4
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 2 1 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 75 23 33 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 15 8 6 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 1
innych 9 4 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4177 1817 1688 720
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 816 376 406 181

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 918 420 897 299 2519 1163
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 138 52 85 27 173 82
z tego po raz pierwszy 23 8 11 4 X X
po robotach publicznych 115 44 74 23 173 82

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 8 2 5 2
po stażu 44 25 13 6 32 22
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 1 3 2 11 8
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 117 55 33 15 103 58

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 71 37 15 7 55 39

z tego

niesubsydiowanej 58 32 12 5 42 33
w tym pracy sezonowej 57 32 11 5 39 32
subsydiowanej 13 5 3 2 13 6
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 2 1 1 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 3 2 1 8 4
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 13 7 1 34 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 1 4 4 9 4
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 2 2 3 - 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 930 411 949 311 2589 1187
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 433 202 122 43 371 185
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 8
zatrudnione przy robotach publicznych 18 2
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 215 156
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 22 13


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 91 42
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 87 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 64 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 3 10 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 -