Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 536 199 99 42 4492 1932 442 169
w tym
osoby
poprzednio pracujące 449 165 86 39 3513 1441 441 169
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
22 8 10 2 140 68 75 32
dotychczas nie pracujące 87 34 13 3 979 491 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 178 57 31 16 1792 748 146 49
w tym posiadający gospodarstwo rolne 12 2 1 - 99 43 20 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 19 9 2 271 140 10 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 9 3 2 71 52 3 2
Cudzoziemcy 3 2 - - 12 10 3 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 563 206 76 34 4173 1780 332 114

W tym

Do 25 roku życia 140 54 25 7 995 436 35 11
długotrwale bezrobotne 226 90 26 14 2726 1241 7 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 31 X 3 X 522 X 9
Powyżej 50 roku życia 103 35 4 2 1021 336 150 49
Bez kwalifikacji zawodowych 130 59 13 9 1219 610 74 29
Bez doświadczenia zawodowego 140 60 16 5 1289 640 1 -
Bez wykształcenia średniego 273 74 38 14 2548 849 214 50
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 34 29 8 7 332 277 23 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - - - 101 - - -
Niepełnosprawni 13 3 3 1 129 54 13 3
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4177 1817 1688 720 383 146
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 536 199 178 57 129 43

z tego

po raz pierwszy 81 33 33 10 10 4
po raz kolejny 455 166 145 47 119 39

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 13 2 7 - - -
po stażu 6 6 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 22 13 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 221 84 74 29

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 99 42 31 16

z tego

niesubsydiowanej 95 40 30 16
w tym pracy sezonowej 78 32 23 13
subsydiowanej 4 2 1 -

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 2 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 6 - 4 -
rozpoczęcie stażu 4 3 4 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 38 13 15 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 50 18 12 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 20 6 7 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4492 1932 1792 748
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 850 395 415 184

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 930 411 949 311 2589 1187
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 140 54 103 35 226 90
z tego po raz pierwszy 46 20 10 3 X X
po robotach publicznych 94 34 93 32 226 90

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 3 - 6 2 8 -
po stażu 3 3 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 6 2 18 12
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 63 22 31 10 89 36

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 25 7 4 2 26 14

z tego

niesubsydiowanej 24 6 4 2 25 14
w tym pracy sezonowej 22 6 4 2 20 12
subsydiowanej 1 1 - - 1 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 1 - - 3 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 14 4 2 1 20 6
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 9 8 3 21 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 - 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 1 - -
innych - - 14 3 17 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 995 436 1021 336 2726 1241
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 454 215 125 45 385 193
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 7
zatrudnione przy robotach publicznych 7 1
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż 211 153
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 87 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 88 39

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 4 14 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 9 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 -