Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 338 136 118 46 4482 1922 448 169
w tym
osoby
poprzednio pracujące 262 104 95 33 3508 1438 447 169
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
35 12 3 2 167 75 101 39
dotychczas nie pracujące 76 32 23 13 974 484 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 123 43 49 19 1785 739 143 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 1 3 1 102 42 21 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 29 12 8 267 143 7 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 11 6 5 63 47 3 2
Cudzoziemcy - - 1 1 10 8 3 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 364 135 100 38 4161 1765 339 114

W tym

Do 25 roku życia 116 52 38 18 981 423 31 8
długotrwale bezrobotne 144 44 32 12 2730 1222 5 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 5 X 518 X 8
Powyżej 50 roku życia 48 20 10 4 1016 327 157 51
Bez kwalifikacji zawodowych 94 40 24 12 1230 608 80 31
Bez doświadczenia zawodowego 106 42 29 17 1289 630 1 -
Bez wykształcenia średniego 172 42 53 12 2546 844 222 55
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 16 13 9 7 320 266 22 15
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - - - 105 - - -
Niepełnosprawni 15 6 4 2 134 56 14 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4492 1932 1792 748 442 169
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 338 136 123 43 61 23

z tego

po raz pierwszy 71 35 25 12 16 8
po raz kolejny 267 101 98 31 45 15

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 3 3 - - - -
po stażu 28 17 9 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 348 146 130 52

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 118 46 49 19

z tego

niesubsydiowanej 106 45 44 19
w tym pracy sezonowej 91 40 38 17
subsydiowanej 12 1 5 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 5 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 2 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 - 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 22 5 8 1
rozpoczęcie stażu 54 33 18 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 10 4 4
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 69 19 22 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 52 23 19 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 14 4 7 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4482 1922 1785 739
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 848 400 412 186

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 995 436 1021 336 2726 1241
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 116 52 48 20 144 44
z tego po raz pierwszy 40 21 8 4 X X
po robotach publicznych 76 31 40 16 144 44

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - 3 3 1 1
po stażu 12 8 2 1 10 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 120 59 53 29 140 63

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 18 10 4 32 12

z tego

niesubsydiowanej 36 17 8 4 31 12
w tym pracy sezonowej 32 15 6 3 26 11
subsydiowanej 2 1 2 - 1 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 - 2 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 2 2 - 6 2
rozpoczęcia stażu 29 17 9 5 28 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 5 5 4 4
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 9 6 2 30 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 11 7 4 23 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych - - 6 3 13 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 981 423 1016 327 2730 1222
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 444 211 127 47 384 193
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 5
zatrudnione przy robotach publicznych 10 1
odbywające szkolenie 21 5
odbywające staż 235 169
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 10 10


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 88 39
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 91 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 6 21 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 63 32 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 63 32 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -