Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 426 225 232 123 4466 1925 463 192
w tym
osoby
poprzednio pracujące 340 182 187 96 3506 1456 462 192
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
47 27 8 3 198 96 131 59
dotychczas nie pracujące 86 43 45 27 960 469 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 156 79 80 43 1790 736 149 51
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 2 1 - 99 40 21 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 67 41 40 25 267 141 5 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 20 13 12 10 60 42 2 2
Cudzoziemcy - - - - 9 7 2 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 418 203 202 108 4128 1753 340 126

W tym

Do 25 roku życia 150 76 82 47 956 398 24 8
długotrwale bezrobotne 158 72 87 51 2681 1185 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 10 X 524 X 9
Powyżej 50 roku życia 97 55 42 26 1040 341 178 67
Bez kwalifikacji zawodowych 80 47 34 25 1227 598 88 35
Bez doświadczenia zawodowego 132 66 58 36 1286 620 1 -
Bez wykształcenia średniego 172 61 89 33 2531 839 218 57
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 17 16 13 10 316 268 18 13
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - - - 107 - - -
Niepełnosprawni 10 6 4 2 131 57 16 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4482 1922 1785 739 448 169
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 426 225 156 79 76 47

z tego

po raz pierwszy 74 37 30 13 27 16
po raz kolejny 352 188 126 66 49 31

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 112 83 40 30 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 23 5 9 1 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 442 222 151 82

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 232 123 80 43

z tego

niesubsydiowanej 211 114 69 38
w tym pracy sezonowej 178 99 61 35
subsydiowanej 21 9 11 5

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 16 4 7 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 4 4 4
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 8 - 2 -
rozpoczęcie stażu 70 51 24 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 71 23 24 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 19 17 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 7 2 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4466 1925 1790 736
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 872 406 428 189

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 981 423 1016 327 2730 1222
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 150 76 97 55 158 72
z tego po raz pierwszy 32 14 21 15 X X
po robotach publicznych 118 62 76 40 158 72

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 46 32 33 24 45 34
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 2 3 - 8 2
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 157 90 73 41 207 109

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 82 47 42 26 87 51

z tego

niesubsydiowanej 75 42 41 26 81 48
w tym pracy sezonowej 66 38 37 22 71 41
subsydiowanej 7 5 1 - 6 3
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 1 - 6 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - 2 - 2 -
rozpoczęcia stażu 34 27 13 8 36 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 2 1 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 12 3 1 40 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 4 2 2 27 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - 3 - 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 18 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 956 398 1040 341 2681 1185
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 435 196 144 59 384 184
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 3
zatrudnione przy robotach publicznych 13 1
odbywające szkolenie 6 -
odbywające staż 187 131
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 10 10


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 91 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 89 38

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 63 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 2 15 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 42 23 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 42 23 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -