Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 341 148 251 101 4247 1834 404 171
w tym
osoby
poprzednio pracujące 268 118 209 80 3302 1376 403 171
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
21 8 10 5 190 93 124 58
dotychczas nie pracujące 73 30 42 21 945 458 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 127 48 97 28 1739 731 135 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 4 9 3 98 40 21 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 19 31 19 136 73 3 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 4 9 6 53 34 1 1
Cudzoziemcy 1 1 1 1 10 8 3 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 365 156 222 90 3929 1671 289 109

W tym

Do 25 roku życia 119 48 72 34 935 394 20 5
długotrwale bezrobotne 140 65 75 30 2572 1138 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 11 X 500 X 8
Powyżej 50 roku życia 56 19 48 19 942 294 150 54
Bez kwalifikacji zawodowych 57 31 42 27 1167 556 78 34
Bez doświadczenia zawodowego 108 50 58 30 1269 611 1 -
Bez wykształcenia średniego 146 44 130 32 2365 783 177 51
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 19 13 12 308 261 19 13
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - - - 98 - - -
Niepełnosprawni 15 4 2 1 124 49 18 -
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4466 1925 1790 736 463 192
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 341 148 127 48 57 24

z tego

po raz pierwszy 56 23 27 11 11 5
po raz kolejny 285 125 100 37 46 19

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 3 - 1 - 2 -
po stażu 40 28 16 11 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 25 5 8 1 6 -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 560 239 178 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 251 101 97 28

z tego

niesubsydiowanej 211 83 82 25
w tym pracy sezonowej 189 76 78 25
subsydiowanej 40 18 15 3

z tego

prac interwencyjnych 2 2 - -
robót publicznych 9 3 6 2
podjęcia działalności gospodarczej 23 9 8 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 37 16 10 3
rozpoczęcie stażu 67 38 12 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 35 20 5 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 58 12 23 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 75 31 26 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 17 12 3 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 - -
innych 12 6 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4247 1834 1739 731
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 854 397 431 197

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 956 398 1040 341 2681 1185
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 119 48 56 19 140 65
z tego po raz pierwszy 30 14 6 3 X X
po robotach publicznych 89 34 50 16 140 65

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - 2 -
po stażu 30 20 1 1 12 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 - 6 1 8 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 132 49 154 66 249 112

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 72 34 48 19 75 30

z tego

niesubsydiowanej 63 28 37 15 65 28
w tym pracy sezonowej 61 28 31 13 61 27
subsydiowanej 9 6 11 4 10 2
z tego prac interwencyjnych - - 2 2 - -
robót publicznych 2 2 5 1 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 4 1 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 - 6 1 12 8
rozpoczęcia stażu 9 4 47 27 44 24
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 10 2 32 19
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 2 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 13 2 9 - 25 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 21 4 11 6 38 17
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 5 4 11 7
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 2 - -
innych 3 1 10 4 9 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 935 394 942 294 2572 1138
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 434 199 137 53 377 181
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 4 4
zatrudnione przy robotach publicznych 12 2
odbywające szkolenie 18 11
odbywające staż 210 140
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 42 28


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 89 38
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 7 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 84 33

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 62 21
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 5 20 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 78 32 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 78 32 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -