Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 241 105 246 97 4048 1774 356 157
w tym
osoby
poprzednio pracujące 193 81 220 84 3129 1320 355 157
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 8 14 5 183 90 113 56
dotychczas nie pracujące 48 24 26 13 919 454 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 82 33 84 31 1669 710 118 43
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 12 5 88 34 17 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 20 8 11 5 144 75 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 - 6 4 48 30 1 1
Cudzoziemcy - - - - 10 8 2 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 285 112 203 78 3744 1610 253 98

W tym

Do 25 roku życia 74 30 62 21 870 380 22 7
długotrwale bezrobotne 128 54 84 36 2507 1112 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 8 X 11 X 485 X 6
Powyżej 50 roku życia 51 15 58 14 896 283 134 49
Bez kwalifikacji zawodowych 50 27 50 26 1126 542 74 36
Bez doświadczenia zawodowego 69 32 44 21 1224 594 1 -
Bez wykształcenia średniego 88 23 107 31 2246 750 156 44
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 13 8 9 8 304 256 14 10
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 1 - 97 - - -
Niepełnosprawni 13 7 8 4 123 49 14 -
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4247 1834 1739 731 404 171
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 241 105 82 33 56 24

z tego

po raz pierwszy 49 23 17 10 9 6
po raz kolejny 192 82 65 23 47 18

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 - - - 3 -
po stażu 9 7 3 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 2 1 1 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 440 165 152 54

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 246 97 84 31

z tego

niesubsydiowanej 190 79 61 22
w tym pracy sezonowej 159 71 52 20
subsydiowanej 56 18 23 9

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 16 5 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 24 6 11 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 7 10 4
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 2 - -
rozpoczęcie stażu 25 12 6 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 3 5 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 82 18 32 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 63 28 24 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 1 -
innych 5 1 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4048 1774 1669 710
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 830 397 419 199

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 935 394 942 294 2572 1138
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 74 30 51 15 128 54
z tego po raz pierwszy 33 12 8 4 X X
po robotach publicznych 41 18 43 11 128 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - - -
po stażu 6 4 - - 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 129 41 97 26 193 80

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 62 21 58 14 84 36

z tego

niesubsydiowanej 50 18 40 11 67 33
w tym pracy sezonowej 44 16 30 9 60 29
subsydiowanej 12 3 18 3 17 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 13 3 6 -
podjęcia działalności gospodarczej 7 - 2 - 7 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 3 - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 1
rozpoczęcia stażu 9 6 12 2 16 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 2 - 6 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 4 10 2 39 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 25 8 7 4 38 19
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 - -
innych 1 - - - 5 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 870 380 896 283 2507 1112
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 421 195 136 54 375 184
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 4 4
zatrudnione przy robotach publicznych 25 8
odbywające szkolenie 17 11
odbywające staż 224 145
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 47 31


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 84 33
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 81 32

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 58 21
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 4 21 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 12 3 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 12 3 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 2 1