Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 297 164 179 74 3942 1767 326 147
w tym
osoby
poprzednio pracujące 223 126 161 69 3022 1313 326 147
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
19 12 5 2 194 99 119 60
dotychczas nie pracujące 74 38 18 5 920 454 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 93 47 71 26 1604 696 106 41
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 2 5 2 80 33 14 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 48 27 9 3 105 58 3 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 8 4 1 37 23 3 1
Cudzoziemcy - - 2 2 7 5 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 321 173 143 57 3650 1607 230 93

W tym

Do 25 roku życia 107 56 43 16 855 380 17 6
długotrwale bezrobotne 146 79 59 27 2481 1114 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 9 X 484 X 7
Powyżej 50 roku życia 58 35 32 12 875 288 121 44
Bez kwalifikacji zawodowych 83 60 29 11 1114 555 72 38
Bez doświadczenia zawodowego 101 53 29 10 1206 590 - -
Bez wykształcenia średniego 114 51 73 22 2167 740 139 40
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 15 13 9 6 305 261 12 10
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 1 1 - 96 1 - -
Niepełnosprawni 5 4 3 - 113 49 10 -
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4048 1774 1669 710 356 157
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 297 164 93 47 44 19

z tego

po raz pierwszy 72 41 33 18 11 8
po raz kolejny 225 123 60 29 33 11

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 1 -
po stażu 3 2 - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 18 11 4 1 3 1
po pracach społecznie użytecznych 4 3 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 403 171 158 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 179 74 71 26

z tego

niesubsydiowanej 138 58 51 20
w tym pracy sezonowej 117 46 46 17
subsydiowanej 41 16 20 6

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 10 2 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 19 10 8 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 4 5 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 15 - 8 -
rozpoczęcie stażu 61 43 22 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 76 21 26 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 48 24 21 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 9 2 7 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3942 1767 1604 696
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 827 398 415 198

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 870 380 896 283 2507 1112
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 107 56 58 35 146 79
z tego po raz pierwszy 49 26 8 5 X X
po robotach publicznych 58 30 50 30 146 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - - -
po stażu 2 2 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 8 8
po pracach społecznie użytecznych 2 2 2 1 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 116 52 79 30 172 77

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 16 32 12 59 27

z tego

niesubsydiowanej 34 11 21 10 46 23
w tym pracy sezonowej 32 10 17 6 40 19
subsydiowanej 9 5 11 2 13 4
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 9 2 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 2 - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - 4 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 - 2 - 6 -
rozpoczęcia stażu 35 27 10 4 30 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - - 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 4 11 3 39 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 12 7 24 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 5 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 1 - 2 - 5 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 855 380 875 288 2481 1114
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 419 195 140 59 367 185
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 4 4
zatrudnione przy robotach publicznych 31 10
odbywające szkolenie 14 -
odbywające staż 275 179
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 43 29


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 81 32
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 10 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 6 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 75 31

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 51 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1 -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 2 17 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 14 5 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1