Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 360 177 199 98 3864 1740 303 141
w tym
osoby
poprzednio pracujące 291 142 170 87 2971 1281 303 141
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 7 17 7 178 95 109 58
dotychczas nie pracujące 69 35 29 11 893 459 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 128 54 72 39 1569 674 94 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 2 2 - 81 35 13 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 24 8 4 108 57 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 24 16 4 1 37 23 1 -
Cudzoziemcy - - - - 7 5 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 376 172 161 74 3572 1580 213 89

W tym

Do 25 roku życia 120 55 53 21 842 382 20 8
długotrwale bezrobotne 148 60 89 37 2413 1075 5 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 11 X 10 X 468 X 3
Powyżej 50 roku życia 64 39 21 9 869 294 125 47
Bez kwalifikacji zawodowych 78 47 30 17 1095 548 68 37
Bez doświadczenia zawodowego 99 48 49 23 1176 587 - -
Bez wykształcenia średniego 143 55 66 24 2124 728 125 38
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 15 14 17 15 295 253 10 10
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 2 - 97 1 - -
Niepełnosprawni 19 8 4 1 117 52 12 1
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3942 1767 1604 696 326 147
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 360 177 128 54 53 30

z tego

po raz pierwszy 72 29 26 9 14 6
po raz kolejny 288 148 102 45 39 24

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 4 1 1 - - -
po stażu 8 6 4 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 438 204 163 76

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 199 98 72 39

z tego

niesubsydiowanej 169 82 60 34
w tym pracy sezonowej 152 79 57 34
subsydiowanej 30 16 12 5

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 9 4 5 2
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 5 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 6 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 4 - 2 -
rozpoczęcie stażu 62 37 21 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 8 4 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 108 38 45 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 43 24 15 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 8 1 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3864 1740 1569 674
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 813 394 405 192

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 855 380 875 288 2481 1114
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 55 64 39 148 60
z tego po raz pierwszy 42 16 6 3 X X
po robotach publicznych 78 39 58 36 148 60

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 1 - 2 -
po stażu 4 2 1 1 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 126 48 70 33 216 99

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 21 21 9 89 37

z tego

niesubsydiowanej 43 16 17 7 78 34
w tym pracy sezonowej 40 16 15 7 74 34
subsydiowanej 10 5 4 2 11 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 3 2 4 2 6 2
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 - - 4 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 3 -
rozpoczęcia stażu 21 9 18 11 36 25
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 3 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 2 3 1 4 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 11 16 8 52 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 4 6 3 20 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 - 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 1 1 2 - 6 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 842 382 869 294 2413 1075
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 408 191 138 58 371 185
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 3
zatrudnione przy robotach publicznych 39 11
odbywające szkolenie 12 -
odbywające staż 327 209
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 45 30


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 75 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 73 35

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 21
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 8 19 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 12 6 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 12 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1