Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 357 156 147 72 3942 1765 308 142
w tym
osoby
poprzednio pracujące 265 110 120 55 3015 1291 308 142
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 2 4 3 179 91 99 53
dotychczas nie pracujące 92 46 27 17 927 474 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 133 57 50 23 1600 685 100 37
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 1 1 1 83 34 14 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 25 9 5 138 75 2 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 3 2 47 29 1 -
Cudzoziemcy - - - - 7 5 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 383 159 132 62 3649 1613 210 86

W tym

Do 25 roku życia 127 51 45 21 879 392 21 8
długotrwale bezrobotne 170 68 58 22 2457 1090 4 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 7 X 466 X 4
Powyżej 50 roku życia 54 18 17 6 884 300 123 44
Bez kwalifikacji zawodowych 77 39 28 19 1114 556 59 34
Bez doświadczenia zawodowego 123 60 44 25 1212 605 - -
Bez wykształcenia średniego 155 44 61 18 2156 739 123 36
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 16 9 8 301 258 12 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 1 - 101 1 - -
Niepełnosprawni 12 2 6 3 118 50 13 1
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3864 1740 1569 674 303 141
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 357 156 133 57 40 16

z tego

po raz pierwszy 66 32 29 15 6 1
po raz kolejny 291 124 104 42 34 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 - 1 - 2 -
po stażu 50 33 18 11 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 11 - 6 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 279 131 102 46

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 147 72 50 23

z tego

niesubsydiowanej 130 68 43 22
w tym pracy sezonowej 114 62 41 21
subsydiowanej 17 4 7 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 4 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 1 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 1 5 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 25 13 8 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 1 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 54 21 26 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 20 13 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 6 1 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3942 1765 1600 685
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 828 403 414 199

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 842 382 869 294 2413 1075
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 127 51 54 18 170 68
z tego po raz pierwszy 47 23 2 - X X
po robotach publicznych 80 28 52 18 170 68

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 1 - - -
po stażu 19 11 9 5 21 14
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 - 1 - 6 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 79 37 39 12 126 53

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 45 21 17 6 58 22

z tego

niesubsydiowanej 39 20 14 5 49 20
w tym pracy sezonowej 36 19 12 5 45 20
subsydiowanej 6 1 3 1 9 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 3 1 3 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 1 - - 4 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 9 4 3 - 14 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 2 1 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 14 6 8 2 25 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 3 2 21 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 1 1 2 - 6 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 879 392 884 300 2457 1090
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 423 201 134 57 376 188
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 4 4
zatrudnione przy robotach publicznych 44 15
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 298 187
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 45 30


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 73 35
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 70 33

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 47 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 1 13 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 2 1