Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 463 244 210 114 4009 1808 270 113
w tym
osoby
poprzednio pracujące 346 185 178 96 3048 1315 270 113
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 6 13 5 170 79 86 38
dotychczas nie pracujące 117 59 32 18 961 493 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 178 97 68 42 1643 713 84 27
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 8 4 2 86 39 13 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 100 59 12 7 210 118 2 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 16 14 4 3 50 35 1 -
Cudzoziemcy 1 1 - - 8 6 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 509 256 167 92 3731 1666 191 73

W tym

Do 25 roku życia 185 94 60 36 932 421 22 6
długotrwale bezrobotne 240 127 76 40 2549 1147 5 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 30 X 11 X 475 X 3
Powyżej 50 roku życia 67 32 29 16 891 294 104 30
Bez kwalifikacji zawodowych 101 59 31 20 1131 559 53 30
Bez doświadczenia zawodowego 161 85 51 29 1254 634 - -
Bez wykształcenia średniego 184 75 77 31 2183 757 105 27
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 30 11 10 312 269 12 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 104 1 - -
Niepełnosprawni 16 8 9 3 121 52 13 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3942 1765 1600 685 308 142
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 463 244 178 97 44 21

z tego

po raz pierwszy 123 63 63 36 5 2
po raz kolejny 340 181 115 61 39 19

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 64 46 20 15 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 396 201 135 69

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 210 114 68 42

z tego

niesubsydiowanej 192 107 61 40
w tym pracy sezonowej 161 97 54 36
subsydiowanej 18 7 7 2

z tego

prac interwencyjnych 3 3 - -
robót publicznych 4 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 1 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 - 4 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 10 1 2 -
rozpoczęcie stażu 9 7 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 70 28 30 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 69 30 25 7
podjęcia nauki 4 2 2 1
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 3 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 12 12 2 2
innych 7 4 3 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4009 1808 1643 713
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 863 417 446 218

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 879 392 884 300 2457 1090
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 185 94 67 32 240 127
z tego po raz pierwszy 106 57 4 1 X X
po robotach publicznych 79 37 63 31 240 127

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 23 17 16 11 32 23
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 125 64 60 38 148 70

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 60 36 29 16 76 40

z tego

niesubsydiowanej 53 32 26 15 70 38
w tym pracy sezonowej 47 30 25 15 62 35
subsydiowanej 7 4 3 1 6 2
z tego prac interwencyjnych 3 3 - - - -
robót publicznych - - 1 - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - 1 - 3 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - - - 5 -
rozpoczęcia stażu 3 3 2 1 4 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 10 3 - 28 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 28 13 8 5 22 9
podjęcia nauki 4 2 - - 2 1
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 3 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 12 12 - -
innych 1 - 1 1 7 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 932 421 891 294 2549 1147
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 481 236 121 44 402 197
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 3
zatrudnione przy robotach publicznych 39 13
odbywające szkolenie 9 -
odbywające staż 237 145
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 45 30


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 70 33
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 65 30

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 5 14 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 10 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 8 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1