Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 464 213 197 85 4034 1839 277 122
w tym
osoby
poprzednio pracujące 363 157 156 65 3103 1344 277 122
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 9 6 3 165 78 84 38
dotychczas nie pracujące 101 56 41 20 931 495 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 168 77 71 26 1660 744 84 31
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 3 1 - 90 43 11 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 60 37 20 11 231 134 - -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 21 15 5 3 62 44 - -
Cudzoziemcy - - 1 - 6 5 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 494 209 169 68 3762 1694 202 79

W tym

Do 25 roku życia 154 76 62 26 914 427 18 4
długotrwale bezrobotne 195 81 73 30 2556 1153 7 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 8 X 475 X 3
Powyżej 50 roku życia 114 46 48 19 926 309 115 40
Bez kwalifikacji zawodowych 102 54 41 20 1110 554 58 28
Bez doświadczenia zawodowego 138 74 58 26 1224 641 - -
Bez wykształcenia średniego 216 62 81 18 2208 770 109 29
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 14 9 9 308 263 15 13
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 1 - 103 1 1 -
Niepełnosprawni 25 10 6 3 125 52 16 3
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4009 1808 1643 713 270 113
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 464 213 168 77 62 32

z tego

po raz pierwszy 86 52 36 22 7 5
po raz kolejny 378 161 132 55 55 27

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 - - 2 2
po robotach publicznych 8 2 2 1 3 -
po stażu 76 42 19 11 4 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 2 1 - 1 1
po pracach społecznie użytecznych 8 5 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 439 182 151 46

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 197 85 71 26

z tego

niesubsydiowanej 181 78 65 22
w tym pracy sezonowej 153 68 55 18
subsydiowanej 16 7 6 4

z tego

prac interwencyjnych 2 2 - -
robót publicznych 4 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 3 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 22 13 7 1
rozpoczęcie stażu 7 6 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 1 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 100 27 34 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 47 16 20 6
podjęcia nauki 16 6 8 4
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 24 20 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 1 -
innych 15 3 7 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4034 1839 1660 744
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 841 422 429 222

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 932 421 891 294 2549 1147
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 154 76 114 46 195 81
z tego po raz pierwszy 66 40 3 1 X X
po robotach publicznych 88 36 111 45 195 81

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 2 - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 5 - 2 -
po stażu 16 9 47 22 39 22
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 1 4 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 2 - 8 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 157 62 79 31 188 75

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 62 26 48 19 73 30

z tego

niesubsydiowanej 60 26 42 18 69 29
w tym pracy sezonowej 55 25 34 17 65 28
subsydiowanej 2 - 6 1 4 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych - - 4 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 5 1 1 6 2
rozpoczęcia stażu 3 2 - - 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 2 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 46 15 7 1 41 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 6 8 3 26 8
podjęcia nauki 16 6 - - 2 2
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 4 3 19 16
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 - -
innych 1 1 6 - 14 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 914 427 926 309 2556 1153
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 467 244 118 42 388 193
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 5
zatrudnione przy robotach publicznych 26 9
odbywające szkolenie 22 11
odbywające staż 162 104
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 39 26


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 65 30
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 65 31

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 3 15 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 21 13 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 21 13 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 1