Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 399 163 170 88 4098 1856 277 118
w tym
osoby
poprzednio pracujące 328 133 138 73 3169 1361 277 118
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
24 14 6 3 170 84 87 46
dotychczas nie pracujące 71 30 32 15 929 495 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 153 58 53 26 1694 755 83 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 3 - - 91 44 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 14 15 8 241 135 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 9 5 64 47 1 -
Cudzoziemcy 2 1 - - 8 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 429 185 146 74 3818 1713 208 83

W tym

Do 25 roku życia 108 46 60 31 898 420 17 4
długotrwale bezrobotne 211 99 61 32 2625 1190 4 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 6 X 484 X 3
Powyżej 50 roku życia 91 42 15 5 974 336 119 46
Bez kwalifikacji zawodowych 85 44 27 16 1130 569 59 30
Bez doświadczenia zawodowego 108 49 62 31 1217 638 - -
Bez wykształcenia średniego 182 52 56 14 2245 790 113 30
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 17 13 10 8 303 259 13 10
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 2 - 104 1 1 -
Niepełnosprawni 10 6 3 2 119 54 14 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4034 1839 1660 744 277 122
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 399 163 153 58 66 25

z tego

po raz pierwszy 60 25 28 12 10 6
po raz kolejny 339 138 125 46 56 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 1 3 1 - -
po stażu 55 37 20 12 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 2 4 - 1 1
po pracach społecznie użytecznych 7 5 3 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 335 146 119 47

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 170 88 53 26

z tego

niesubsydiowanej 159 82 50 25
w tym pracy sezonowej 132 68 40 19
subsydiowanej 11 6 3 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 2 1 -
rozpoczęcie stażu 1 - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 3 2 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 86 26 44 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 38 20 16 9
podjęcia nauki 2 1 - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 13 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 - - -
innych 12 2 2 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4098 1856 1694 755
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 846 423 439 227

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 914 427 926 309 2556 1153
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 108 46 91 42 211 99
z tego po raz pierwszy 30 12 7 4 X X
po robotach publicznych 78 34 84 38 211 99

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 4 1 3 -
po stażu 24 18 11 5 24 15
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 4 -
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 7 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 104 42 43 15 142 62

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 60 31 15 5 61 32

z tego

niesubsydiowanej 58 30 13 4 57 30
w tym pracy sezonowej 51 26 11 4 48 23
subsydiowanej 2 1 2 1 4 2
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych - - - - 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 1 - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 2 1 1 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 5 3 1 45 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 3 8 5 21 13
podjęcia nauki 2 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 10 1 5 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 - - -
innych - - 2 1 5 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 20 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 898 420 974 336 2625 1190
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 464 238 121 45 391 195
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 7
zatrudnione przy robotach publicznych 22 8
odbywające szkolenie 17 11
odbywające staż 107 67
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 33 22


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 65 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 66 33

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 5 19 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 7 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 1