Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 369 149 133 69 4232 1897 297 117
w tym
osoby
poprzednio pracujące 304 122 110 59 3291 1398 297 117
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
20 8 9 3 172 83 88 42
dotychczas nie pracujące 65 27 23 10 941 499 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 122 46 43 24 1744 763 93 31
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 2 1 1 98 44 13 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 27 19 13 259 147 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 14 6 2 77 56 1 -
Cudzoziemcy - - 1 1 8 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 385 147 116 59 3947 1749 225 82

W tym

Do 25 roku życia 119 53 42 19 940 441 14 3
długotrwale bezrobotne 169 65 49 26 2702 1211 5 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 9 X 485 X 4
Powyżej 50 roku życia 90 30 18 10 1024 347 129 45
Bez kwalifikacji zawodowych 77 43 27 19 1153 578 60 31
Bez doświadczenia zawodowego 94 40 39 18 1232 640 - -
Bez wykształcenia średniego 176 48 56 29 2320 799 126 29
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 13 10 10 8 303 260 14 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - 1 - 102 1 1 -
Niepełnosprawni 15 3 3 - 128 56 15 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4098 1856 1694 755 277 118
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 369 149 122 46 55 16

z tego

po raz pierwszy 46 25 18 7 8 3
po raz kolejny 323 124 104 39 47 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 8 3 3 2 4 2
po stażu 62 34 21 14 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 19 11 5 1 2 1
po pracach społecznie użytecznych 2 2 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 235 108 72 38

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 133 69 43 24

z tego

niesubsydiowanej 120 65 38 23
w tym pracy sezonowej 113 62 34 22
subsydiowanej 13 4 5 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 2 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - - -
rozpoczęcie stażu 6 3 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 57 18 15 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 23 10 7 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 1 1
innych 5 1 4 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4232 1897 1744 763
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 844 424 442 225

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 898 420 974 336 2625 1190
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 119 53 90 30 169 65
z tego po raz pierwszy 29 16 3 1 X X
po robotach publicznych 90 37 87 29 169 65

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 7 2 3 1
po stażu 24 10 16 8 28 17
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 5 - - 6 3
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 70 29 40 19 92 44

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 42 19 18 10 49 26

z tego

niesubsydiowanej 39 19 18 10 46 26
w tym pracy sezonowej 37 18 17 10 44 26
subsydiowanej 3 - - - 3 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - - - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - - - - -
rozpoczęcia stażu 1 - 1 - 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 9 5 1 23 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 1 8 3 13 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 4 - -
innych 2 - 2 - 2 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 940 441 1024 347 2702 1211
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 466 240 115 40 400 198
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 7
zatrudnione przy robotach publicznych 15 4
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 51 36
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 31 20


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 66 33
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 73 36

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 51 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 3 2 14 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 3 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 1