Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 471 201 133 56 4412 1982 347 132
w tym
osoby
poprzednio pracujące 407 173 115 49 3467 1482 347 132
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 9 5 2 172 87 85 43
dotychczas nie pracujące 64 28 18 7 945 500 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 153 58 40 15 1803 786 106 33
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 4 3 1 103 45 15 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 24 13 6 265 151 5 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 8 7 5 77 55 2 1
Cudzoziemcy - - - - 8 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 498 212 114 49 4106 1827 256 93

W tym

Do 25 roku życia 128 59 35 13 965 459 19 10
długotrwale bezrobotne 220 109 57 26 2785 1266 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 30 X 10 X 499 X 2
Powyżej 50 roku życia 99 38 18 8 1073 367 137 49
Bez kwalifikacji zawodowych 119 55 26 11 1210 602 68 35
Bez doświadczenia zawodowego 106 50 27 11 1253 651 - -
Bez wykształcenia średniego 232 69 50 13 2433 835 152 32
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 29 23 6 3 318 273 19 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 16 - - - 117 1 2 -
Niepełnosprawni 17 5 2 2 127 52 18 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4232 1897 1744 763 297 117
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 471 201 153 58 102 37

z tego

po raz pierwszy 62 28 25 11 8 5
po raz kolejny 409 173 128 47 94 32

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 11 5 3 2 3 1
po stażu 22 14 6 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 31 20 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 291 116 94 35

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 133 56 40 15

z tego

niesubsydiowanej 120 54 36 15
w tym pracy sezonowej 113 52 35 15
subsydiowanej 13 2 4 -

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 6 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 - 2 -
rozpoczęcie stażu 21 11 6 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 5 5 5
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 3 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 46 9 16 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 17 17 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 13 6 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 - -
innych 14 7 4 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4412 1982 1803 786
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 852 428 446 229

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 940 441 1024 347 2702 1211
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 128 59 99 38 220 109
z tego po raz pierwszy 37 16 9 2 X X
po robotach publicznych 91 43 90 36 220 109

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 2 2 6 2 4 1
po stażu 9 6 2 1 10 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - 10 4 31 20
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 91 35 50 18 137 54

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 35 13 18 8 57 26

z tego

niesubsydiowanej 32 12 12 8 50 26
w tym pracy sezonowej 30 11 12 8 48 26
subsydiowanej 3 1 6 - 7 -
z tego prac interwencyjnych 1 - - - - -
robót publicznych 1 1 5 - 3 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - 3 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - 1 -
rozpoczęcia stażu 11 6 3 - 8 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 2 2 4 4
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 3 - - 2 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 3 6 2 23 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 6 6 2 22 3
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 5 1 9 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 2 - -
innych 3 3 5 1 11 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 965 459 1073 367 2785 1266
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 459 237 120 40 406 203
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 7
zatrudnione przy robotach publicznych 12 3
odbywające szkolenie 3 -
odbywające staż 49 32
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 5 5


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 73 36
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 74 35

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 2 8 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 28 13 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 28 13 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 2 1