Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 288 126 104 45 4380 1965 346 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 231 107 89 40 3454 1478 346 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 12 4 2 178 94 83 49
dotychczas nie pracujące 57 19 15 5 926 487 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 97 33 42 17 1782 766 105 37
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 4 1 - 108 47 14 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 17 12 5 252 139 6 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 9 6 5 73 49 2 1
Cudzoziemcy - - - - 7 5 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 315 132 85 38 4061 1802 249 99

W tym

Do 25 roku życia 84 31 27 9 913 430 18 9
długotrwale bezrobotne 138 57 47 21 2766 1250 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 4 X 500 X 3
Powyżej 50 roku życia 55 28 18 7 1070 372 136 55
Bez kwalifikacji zawodowych 56 24 17 8 1194 591 61 32
Bez doświadczenia zawodowego 87 34 24 12 1235 636 - -
Bez wykształcenia średniego 119 36 34 10 2427 833 146 39
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 13 11 5 3 315 271 19 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 1 - 122 1 2 -
Niepełnosprawni 8 4 3 2 123 52 15 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4412 1982 1803 786 347 132
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 288 126 97 33 50 28

z tego

po raz pierwszy 48 25 17 7 9 5
po raz kolejny 240 101 80 26 41 23

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 - - 1 -
po stażu 1 1 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 2 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 320 143 118 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 104 45 42 17

z tego

niesubsydiowanej 96 42 40 16
w tym pracy sezonowej 85 39 38 15
subsydiowanej 8 3 2 1

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 4 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 3 -
rozpoczęcie stażu 71 43 22 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 9 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 2 3 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 51 16 17 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 50 18 22 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 2 1 -
innych 14 7 7 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4380 1965 1782 766
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 816 413 427 218

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 965 459 1073 367 2785 1266
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 84 31 55 28 138 57
z tego po raz pierwszy 24 11 7 3 X X
po robotach publicznych 60 20 48 25 138 57

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 1 1 1
po stażu - - - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 2 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 121 52 58 23 157 73

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 9 18 7 47 21

z tego

niesubsydiowanej 27 9 12 4 44 20
w tym pracy sezonowej 27 9 9 3 41 20
subsydiowanej - - 6 3 3 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 1 -
robót publicznych - - 3 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej - - 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - 1 - - -
rozpoczęcia stażu 41 24 7 3 27 17
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 4 4 8 8
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - - 4 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 4 4 3 33 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 29 12 10 3 24 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 2 - -
innych 3 2 4 1 12 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 913 430 1070 372 2766 1250
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 424 215 119 42 403 206
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 7
zatrudnione przy robotach publicznych 11 3
odbywające szkolenie 4 -
odbywające staż 117 72
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 12 12


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 74 35
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 73 33

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 4 13 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 61 36 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 61 36 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -