Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 331 154 194 70 4196 1909 359 162
w tym
osoby
poprzednio pracujące 273 133 171 67 3326 1441 359 162
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
36 24 10 3 197 113 101 67
dotychczas nie pracujące 58 21 23 3 870 468 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 120 47 87 23 1680 731 93 36
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 5 5 1 112 50 15 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 23 13 4 228 127 11 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 9 8 2 59 42 4 2
Cudzoziemcy 1 1 - - 6 5 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 365 170 160 50 3893 1757 260 116

W tym

Do 25 roku życia 114 45 40 10 833 391 21 11
długotrwale bezrobotne 163 82 80 25 2704 1244 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 9 X 484 X 4
Powyżej 50 roku życia 56 33 22 6 1065 383 149 70
Bez kwalifikacji zawodowych 75 44 30 9 1152 582 63 36
Bez doświadczenia zawodowego 96 38 38 8 1161 610 - -
Bez wykształcenia średniego 126 49 81 13 2329 820 149 52
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 15 13 10 8 308 267 17 13
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 2 - 120 1 2 -
Niepełnosprawni 17 7 1 - 130 54 15 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4380 1965 1782 766 346 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 331 154 120 47 66 38

z tego

po raz pierwszy 63 33 24 9 23 18
po raz kolejny 268 121 96 38 43 20

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 6 5 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 27 7 14 3 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 515 210 222 82

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 194 70 87 23

z tego

niesubsydiowanej 160 57 72 18
w tym pracy sezonowej 134 50 58 15
subsydiowanej 34 13 15 5

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 6 4 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 21 6 9 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 2 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 29 8 13 3
rozpoczęcie stażu 81 50 33 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 106 30 44 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 81 44 37 21
podjęcia nauki 1 1 - -
ukończenia 60/65 lat 3 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 13 4 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4196 1909 1680 731
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 766 398 397 203

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 913 430 1070 372 2766 1250
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 114 45 56 33 163 82
z tego po raz pierwszy 26 9 19 15 X X
po robotach publicznych 88 36 37 18 163 82

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu - - 1 1 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 2 - - 11 3
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 179 76 61 22 225 88

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 40 10 22 6 80 25

z tego

niesubsydiowanej 33 7 19 6 61 18
w tym pracy sezonowej 27 6 15 6 47 13
subsydiowanej 7 3 3 - 19 7
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - -
robót publicznych - - 1 - 5 3
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 - 11 4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 - 3 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 2 - - 11 4
rozpoczęcia stażu 53 28 4 4 26 19
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 40 13 16 5 47 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 36 20 8 5 48 27
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 1 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 1 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 1 1 3 - 8 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 833 391 1065 383 2704 1244
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 377 195 133 55 399 206
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 17 7
odbywające szkolenie 6 1
odbywające staż 191 117
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 14 13


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 73 33
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 76 34

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 52 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 5 15 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 95 48 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 95 48 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 -