Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 213 111 203 69 3909 1834 306 165
w tym
osoby
poprzednio pracujące 162 84 179 59 3088 1387 306 165
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 9 1 182 111 89 66
dotychczas nie pracujące 51 27 24 10 821 447 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 71 36 73 21 1568 702 74 35
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 8 1 105 50 14 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 18 17 8 121 75 9 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 6 4 4 4 50 34 4 2
Cudzoziemcy - - - - 7 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 256 121 161 55 3641 1684 227 119

W tym

Do 25 roku życia 82 40 47 14 735 355 16 12
długotrwale bezrobotne 122 54 65 31 2605 1205 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 8 X 5 X 471 X 5
Powyżej 50 roku życia 41 19 38 11 1017 375 135 71
Bez kwalifikacji zawodowych 56 34 29 11 1098 567 55 35
Bez doświadczenia zawodowego 66 35 38 16 1082 577 - -
Bez wykształcenia średniego 73 30 79 14 2166 786 131 53
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 14 13 7 4 302 263 16 14
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 5 - 1 - 106 - 1 -
Niepełnosprawni 12 6 3 - 128 56 15 10
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4196 1909 1680 731 359 162
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 213 111 71 36 26 17

z tego

po raz pierwszy 43 23 18 10 5 3
po raz kolejny 170 88 53 26 21 14

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 - - 1 1
po robotach publicznych 3 - - - 1 -
po stażu 6 5 2 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 500 186 183 65

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 203 69 73 21

z tego

niesubsydiowanej 164 59 55 18
w tym pracy sezonowej 124 49 46 16
subsydiowanej 39 10 18 3

z tego

prac interwencyjnych 2 - - -
robót publicznych 11 - 6 -
podjęcia działalności gospodarczej 13 7 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 3 6 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 32 7 15 5
rozpoczęcie stażu 41 28 8 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 34 18 4 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 79 19 34 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 86 37 40 18
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 12 4 5 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 8 2 4 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3909 1834 1568 702
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 728 383 376 193

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 833 391 1065 383 2704 1244
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 82 40 41 19 122 54
z tego po raz pierwszy 28 16 6 1 X X
po robotach publicznych 54 24 35 18 122 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - 3 - 2 -
po stażu 2 1 1 1 2 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 169 70 89 27 221 93

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 47 14 38 11 65 31

z tego

niesubsydiowanej 42 13 30 11 50 28
w tym pracy sezonowej 33 10 23 10 42 24
subsydiowanej 5 1 8 - 15 3
z tego prac interwencyjnych - - 2 - 1 -
robót publicznych - - 5 - 7 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 3 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 - 1 - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 15 1 1 - 12 2
rozpoczęcia stażu 26 19 4 1 17 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 16 4 30 16
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 11 12 3 42 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 46 23 10 6 43 18
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 2 - 7 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 3 1 1 - 3 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 735 355 1017 375 2605 1205
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 343 177 138 57 388 201
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 5
zatrudnione przy robotach publicznych 18 8
odbywające szkolenie 32 8
odbywające staż 222 138
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 46 30


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 76 34
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 10 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 71 31

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 46 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 - 13 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 52 17 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 52 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 3 1