Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 272 96 206 80 3712 1733 268 146
w tym
osoby
poprzednio pracujące 211 73 180 72 2913 1307 268 146
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 4 6 3 173 104 83 57
dotychczas nie pracujące 61 23 26 8 799 426 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 98 35 82 32 1510 671 66 30
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 1 6 3 105 47 12 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 14 12 7 115 65 4 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 5 4 6 5 35 24 1 1
Cudzoziemcy - - - - 7 6 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 309 115 171 60 3578 1661 228 119

W tym

Do 25 roku życia 104 40 38 11 693 324 13 8
długotrwale bezrobotne 136 51 92 28 2515 1179 3 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 10 X 6 X 459 X 5
Powyżej 50 roku życia 54 15 46 15 970 355 121 61
Bez kwalifikacji zawodowych 56 28 29 17 1052 536 45 27
Bez doświadczenia zawodowego 89 36 40 14 1054 555 - -
Bez wykształcenia średniego 114 24 81 18 2064 746 110 44
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 9 9 10 8 283 249 13 12
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 108 - 1 -
Niepełnosprawni 11 5 5 4 122 54 14 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3909 1834 1568 702 306 165
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 272 96 98 35 36 18

z tego

po raz pierwszy 51 22 21 6 5 3
po raz kolejny 221 74 77 29 31 15

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 4 3 1 1 - -
po stażu 2 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 33 9 15 6 2 1
po pracach społecznie użytecznych 5 3 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 469 197 156 66

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 206 80 82 32

z tego

niesubsydiowanej 176 64 69 26
w tym pracy sezonowej 142 56 61 25
subsydiowanej 30 16 13 6

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych 10 4 4 1
podjęcia działalności gospodarczej 9 6 8 5
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 24 8 7 2
rozpoczęcie stażu 56 36 17 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 8 3 5 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 70 19 24 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 24 14 6
podjęcia nauki 1 1 1 1
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 41 20 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 4 - -
innych 5 1 2 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3712 1733 1510 671
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 701 367 365 182

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 735 355 1017 375 2605 1205
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 104 40 54 15 136 51
z tego po raz pierwszy 32 12 6 4 X X
po robotach publicznych 72 28 48 11 136 51

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 3 2
po stażu 1 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 1 1 - 11 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 - 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 134 64 101 35 226 77

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 11 46 15 92 28

z tego

niesubsydiowanej 31 10 35 9 82 24
w tym pracy sezonowej 22 8 27 9 71 22
subsydiowanej 7 1 11 6 10 4
z tego prac interwencyjnych - - 2 2 1 -
robót publicznych 1 - 7 2 5 3
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 2 2 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 2 2 - 11 4
rozpoczęcia stażu 38 26 14 8 13 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 4 - 8 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 24 8 8 1 42 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 7 7 5 23 7
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 7 13 2 31 16
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 6 4 - -
innych - - 1 - 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 693 324 970 355 2515 1179
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 321 161 137 59 379 204
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 5
zatrudnione przy robotach publicznych 29 8
odbywające szkolenie 23 7
odbywające staż 275 174
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 49 30


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 71 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 7 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 70 32

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 46 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 3 16 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 87 48 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 87 48 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 3 1