Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 265 130 173 70 3551 1684 246 143
w tym
osoby
poprzednio pracujące 193 93 146 56 2770 1271 246 143
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 6 15 10 160 95 74 50
dotychczas nie pracujące 72 37 27 14 781 413 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 91 47 56 21 1455 664 56 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 4 6 - 103 50 12 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 17 10 7 77 37 3 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 8 3 2 30 21 2 2
Cudzoziemcy 2 2 1 1 7 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 280 135 136 58 3233 1535 176 98

W tym

Do 25 roku życia 93 38 39 20 665 305 20 10
długotrwale bezrobotne 126 64 64 30 2438 1154 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 8 X 455 X 5
Powyżej 50 roku życia 40 19 31 11 914 332 110 55
Bez kwalifikacji zawodowych 50 30 33 16 995 511 41 25
Bez doświadczenia zawodowego 84 40 37 22 1017 531 - -
Bez wykształcenia średniego 101 37 78 20 1955 720 91 39
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 16 9 8 285 247 14 14
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 3 - 106 - 1 -
Niepełnosprawni 7 2 6 1 111 49 13 7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3712 1733 1510 671 268 146
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 265 130 91 47 35 19

z tego

po raz pierwszy 53 24 29 12 4 3
po raz kolejny 212 106 62 35 31 16

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 11 8 4 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 15 7 2 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 426 179 146 54

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 173 70 56 21

z tego

niesubsydiowanej 147 60 45 17
w tym pracy sezonowej 122 52 36 14
subsydiowanej 26 10 11 4

z tego

prac interwencyjnych 2 1 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 14 5 9 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 4 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 4 - 1 -
rozpoczęcie stażu 27 17 8 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 9 8 5 4
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 111 29 44 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 48 24 21 8
podjęcia nauki 1 1 - -
ukończenia 60/65 lat 7 4 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 - -
innych 34 19 6 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3551 1684 1455 664
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 683 354 358 175

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 693 324 970 355 2515 1179
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 93 38 40 19 126 64
z tego po raz pierwszy 39 16 6 3 X X
po robotach publicznych 54 22 34 16 126 64

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 4 3 1 - 3 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 2 1 - 9 5
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 115 53 96 42 203 89

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 20 31 11 64 30

z tego

niesubsydiowanej 37 18 31 11 54 24
w tym pracy sezonowej 34 18 27 10 46 20
subsydiowanej 2 2 - - 10 6
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 7 4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 3 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 18 11 4 1 9 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 2 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 2 - - 6 6
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 8 12 4 71 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 18 8 7 5 29 15
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 7 4 7 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 4 - 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 3 - -
innych 2 2 27 14 9 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 665 305 914 332 2438 1154
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 319 154 136 58 361 195
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 6
zatrudnione przy robotach publicznych 34 10
odbywające szkolenie 12 -
odbywające staż 289 182
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 49 29


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 70 32
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 8 5
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 61 26

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 39 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 2 15 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 15 8 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 15 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1