Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 371 168 168 91 3555 1677 256 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 275 122 140 73 2758 1262 256 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
19 10 8 5 166 97 81 54
dotychczas nie pracujące 96 46 28 18 797 415 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 60 52 30 1456 661 65 38
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 4 2 - 100 48 12 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 52 27 7 5 96 42 2 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 28 21 4 4 35 24 - -
Cudzoziemcy - - - - 7 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 379 167 146 78 3232 1523 178 97

W tym

Do 25 roku życia 118 52 47 26 656 293 19 9
długotrwale bezrobotne 161 68 68 34 2415 1139 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 14 X 446 X 5
Powyżej 50 roku życia 58 26 30 11 912 342 107 54
Bez kwalifikacji zawodowych 54 26 33 21 960 487 37 22
Bez doświadczenia zawodowego 128 57 42 27 1033 524 - -
Bez wykształcenia średniego 145 44 67 26 1926 707 88 41
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 26 22 13 12 288 252 18 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 5 - 1 - 101 - - -
Niepełnosprawni 12 6 6 4 112 49 10 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3551 1684 1455 664 246 143
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 371 168 131 60 64 34

z tego

po raz pierwszy 67 31 24 10 7 3
po raz kolejny 304 137 107 50 57 31

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 6 1 1 - 2 -
po stażu 22 14 5 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 29 10 12 4 3 1
po pracach społecznie użytecznych 8 7 5 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 367 175 130 63

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 168 91 52 30

z tego

niesubsydiowanej 139 78 40 27
w tym pracy sezonowej 118 71 34 26
subsydiowanej 29 13 12 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 7 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 11 7 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 5 4 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 27 15 13 5
rozpoczęcie stażu 19 8 5 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 85 30 37 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 17 15 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 11 5 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 7 3 5 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3555 1677 1456 661
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 671 340 347 163

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 665 305 914 332 2438 1154
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 118 52 58 26 161 68
z tego po raz pierwszy 47 22 6 3 X X
po robotach publicznych 71 30 52 23 161 68

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 5 - 2 1
po stażu 12 8 2 - 3 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 4 2 - 11 2
po pracach społecznie użytecznych - - 3 2 8 7
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 119 60 60 16 184 83

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 47 26 30 11 68 34

z tego

niesubsydiowanej 40 22 22 10 59 32
w tym pracy sezonowej 40 22 18 10 45 28
subsydiowanej 7 4 8 1 9 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 6 - 3 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 - - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 2 1 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 4 1 - 11 5
rozpoczęcia stażu 13 7 3 1 4 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 3 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 13 8 - 58 25
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 8 4 - 24 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 2 4 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 5 1 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 2 1 4 - 7 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 656 293 912 342 2415 1139
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 313 147 137 57 359 192
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 5
zatrudnione przy robotach publicznych 33 9
odbywające szkolenie 9 5
odbywające staż 285 176
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 44 24


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 61 26
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 62 27

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 3 2 7 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 52 25 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 52 25 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 1