Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 342 165 175 94 3568 1682 250 131
w tym
osoby
poprzednio pracujące 253 117 137 76 2772 1260 250 131
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 7 14 8 162 92 79 51
dotychczas nie pracujące 89 48 38 18 796 422 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 117 56 45 26 1466 667 65 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 - 2 1 96 44 9 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 35 23 11 7 107 50 2 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 11 7 5 36 26 1 1
Cudzoziemcy 1 1 1 1 7 6 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 348 166 145 79 3243 1531 172 87

W tym

Do 25 roku życia 128 63 52 23 660 299 20 7
długotrwale bezrobotne 160 67 72 35 2431 1146 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 15 X 7 X 453 X 4
Powyżej 50 roku życia 42 19 17 6 904 339 99 49
Bez kwalifikacji zawodowych 88 39 34 16 972 488 37 21
Bez doświadczenia zawodowego 126 67 53 26 1041 540 - -
Bez wykształcenia średniego 141 43 55 16 1944 712 88 37
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 18 17 10 9 293 256 14 12
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 3 - 101 - - -
Niepełnosprawni 5 2 3 - 108 50 9 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3555 1677 1456 661 256 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 342 165 117 56 39 17

z tego

po raz pierwszy 64 32 25 10 7 2
po raz kolejny 278 133 92 46 32 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 1 - 1 -
po stażu 66 39 19 13 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 5 4 1 3 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 329 160 107 50

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 175 94 45 26

z tego

niesubsydiowanej 156 87 40 25
w tym pracy sezonowej 143 81 38 24
subsydiowanej 19 7 5 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 4 4 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 7 - 5 -
rozpoczęcie stażu 34 21 12 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 66 20 28 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 34 18 15 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 1 1
innych 2 2 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3568 1682 1466 667
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 686 345 353 163

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 656 293 912 342 2415 1139
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 128 63 42 19 160 67
z tego po raz pierwszy 42 21 7 3 X X
po robotach publicznych 86 42 35 16 160 67

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 1 - 1 -
po stażu 28 15 7 3 25 15
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 4 3
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 114 52 50 22 144 60

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 52 23 17 6 72 35

z tego

niesubsydiowanej 48 22 13 5 66 33
w tym pracy sezonowej 45 21 11 4 62 32
subsydiowanej 4 1 4 1 6 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 1 - 6 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 2 1 - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - 1 - 2 -
rozpoczęcia stażu 26 16 5 3 9 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 13 4 14 5 44 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 8 4 3 15 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 3 - -
innych - - 2 2 - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 660 299 904 339 2431 1146
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 317 147 139 58 363 195
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 5
zatrudnione przy robotach publicznych 31 7
odbywające szkolenie 7 -
odbywające staż 249 157
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 44 24


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 62 27
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 62 28

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 5 8 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 20 12 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 20 12 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1