Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 451 227 257 145 3487 1614 219 106
w tym
osoby
poprzednio pracujące 337 170 212 119 2696 1195 219 106
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 3 5 2 138 73 55 31
dotychczas nie pracujące 114 57 45 26 791 419 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 162 84 95 49 1428 656 58 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 5 3 1 96 44 9 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 83 46 15 8 143 67 - -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 13 7 5 38 22 - -
Cudzoziemcy 2 2 1 1 7 7 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 462 241 211 122 3182 1476 148 68

W tym

Do 25 roku życia 185 101 81 45 658 307 10 4
długotrwale bezrobotne 177 91 90 46 2397 1122 3 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 32 X 17 X 440 X 4
Powyżej 50 roku życia 57 22 31 18 875 308 92 39
Bez kwalifikacji zawodowych 100 62 49 29 948 479 33 20
Bez doświadczenia zawodowego 161 83 71 41 1033 532 - -
Bez wykształcenia średniego 169 62 90 38 1890 675 75 25
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 30 17 15 297 258 13 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 1 - 94 - 1 -
Niepełnosprawni 17 8 3 2 111 49 10 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3568 1682 1466 667 250 131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 451 227 162 84 56 28

z tego

po raz pierwszy 104 54 45 26 9 4
po raz kolejny 347 173 117 58 47 24

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 2 1 1 1 -
po stażu 73 46 32 18 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 4 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 532 295 200 95

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 257 145 95 49

z tego

niesubsydiowanej 216 119 81 41
w tym pracy sezonowej 168 95 68 35
subsydiowanej 41 26 14 8

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 22 16 8 5
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 4 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 2 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 34 19 12 6
rozpoczęcie stażu 63 46 22 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 5 6 4
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 - 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 78 25 34 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 53 27 23 10
podjęcia nauki 1 - 1 -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 6 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 15 14 - -
innych 9 6 4 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3487 1614 1428 656
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 689 337 359 173

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 660 299 904 339 2431 1146
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 185 101 57 22 177 91
z tego po raz pierwszy 75 43 3 1 X X
po robotach publicznych 110 58 54 21 177 91

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 1 - -
po stażu 43 25 4 3 19 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 175 89 86 53 211 115

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 81 45 31 18 90 46

z tego

niesubsydiowanej 69 38 22 14 75 39
w tym pracy sezonowej 57 31 15 11 57 30
subsydiowanej 12 7 9 4 15 7
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 4 3 6 2 7 4
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 1 1 6 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 2 1 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 11 5 3 3 16 13
rozpoczęcia stażu 35 25 6 3 19 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 2 - 9 5
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - 1 - 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 22 4 13 6 41 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 5 6 3 21 14
podjęcia nauki 1 - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 3 2 4 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 15 14 - -
innych 5 3 5 3 8 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 658 307 875 308 2397 1122
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 322 151 127 46 371 201
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 3
zatrudnione przy robotach publicznych 24 3
odbywające szkolenie 36 19
odbywające staż 234 155
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 50 28


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 62 28
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 68 30

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 3 10 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 47 29 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 47 29 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 4 2