Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 389 182 195 89 3396 1586 234 115
w tym
osoby
poprzednio pracujące 320 147 158 72 2653 1188 234 115
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
23 12 5 2 145 74 63 31
dotychczas nie pracujące 69 35 37 17 743 398 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 136 62 59 30 1397 649 58 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 6 7 5 94 44 7 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 13 13 2 139 65 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 8 4 - 39 24 1 -
Cudzoziemcy 1 1 1 1 7 7 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 388 183 162 71 3094 1452 157 75

W tym

Do 25 roku życia 129 53 62 30 623 286 16 6
długotrwale bezrobotne 170 87 72 31 2341 1112 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 27 X 17 X 440 X 6
Powyżej 50 roku życia 66 26 21 4 882 315 94 40
Bez kwalifikacji zawodowych 73 42 38 21 908 461 33 19
Bez doświadczenia zawodowego 107 52 58 29 969 503 - -
Bez wykształcenia średniego 186 70 71 30 1867 680 82 27
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 27 22 13 11 291 254 14 13
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 1 - 87 - 1 -
Niepełnosprawni 13 10 2 1 112 53 9 3
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3487 1614 1428 656 219 106
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 389 182 136 62 58 31

z tego

po raz pierwszy 62 25 32 10 12 5
po raz kolejny 327 157 104 52 46 26

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 2 1 - - 1 -
po stażu 38 27 6 6 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 23 19 8 6 2 2
po pracach społecznie użytecznych 8 5 4 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 480 210 167 69

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 195 89 59 30

z tego

niesubsydiowanej 168 75 52 26
w tym pracy sezonowej 141 65 45 23
subsydiowanej 27 14 7 4

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych 7 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 12 7 3 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 5 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 13 10 1 1
rozpoczęcie stażu 52 31 7 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 4 1 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 122 37 58 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 41 14 15 5
podjęcia nauki 16 7 6 3
ukończenia 60/65 lat 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 13 5 5 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 1 1
innych 13 7 13 7
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3396 1586 1397 649
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 646 323 349 171

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 658 307 875 308 2397 1122
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 129 53 66 26 170 87
z tego po raz pierwszy 37 16 5 2 X X
po robotach publicznych 92 37 61 24 170 87

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - 1 1
po stażu 22 17 5 1 11 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 5 3 3 13 13
po pracach społecznie użytecznych - - 3 2 8 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 156 70 59 19 226 97

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 62 30 21 4 72 31

z tego

niesubsydiowanej 55 27 18 3 65 29
w tym pracy sezonowej 50 25 17 3 57 26
subsydiowanej 7 3 3 1 7 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 3 1 1 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 - - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 1 3 3 7 6
rozpoczęcia stażu 18 11 4 - 18 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - 2 1 4 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 42 15 11 1 74 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 6 3 1 23 9
podjęcia nauki 13 6 - - 2 1
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - 4 1 10 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 4 - -
innych 1 1 2 - 12 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 623 286 882 315 2341 1112
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 287 143 127 47 353 197
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 4
zatrudnione przy robotach publicznych 35 17
odbywające szkolenie 26 10
odbywające staż 237 156
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 44 25


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 68 30
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 67 28

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 4 11 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 21 14 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 21 14 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 3 1