Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 389 166 166 72 3493 1631 255 125
w tym
osoby
poprzednio pracujące 306 119 133 56 2734 1213 255 125
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 12 13 5 144 77 62 35
dotychczas nie pracujące 83 47 33 16 759 418 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 159 66 63 31 1449 665 68 30
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 2 - 94 44 9 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 22 19 8 155 75 2 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 8 6 3 45 28 1 1
Cudzoziemcy 1 1 1 1 7 7 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 386 170 140 63 3175 1493 180 86

W tym

Do 25 roku życia 127 54 59 21 648 306 18 7
długotrwale bezrobotne 148 70 51 25 2368 1129 3 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 8 X 443 X 5
Powyżej 50 roku życia 86 39 21 7 920 336 108 47
Bez kwalifikacji zawodowych 89 49 35 17 935 481 39 21
Bez doświadczenia zawodowego 117 62 45 20 1003 532 - -
Bez wykształcenia średniego 197 58 65 18 1929 700 99 30
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 22 16 12 11 295 256 17 15
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 5 - - - 84 - 1 -
Niepełnosprawni 15 6 5 1 115 56 11 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3396 1586 1397 649 234 115
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 389 166 159 66 64 23

z tego

po raz pierwszy 69 31 27 13 9 5
po raz kolejny 320 135 132 53 55 18

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 - - 2 -
po stażu 48 34 14 12 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 27 10 7 1 3 1
po pracach społecznie użytecznych 5 1 4 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 292 121 107 50

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 166 72 63 31

z tego

niesubsydiowanej 139 62 54 27
w tym pracy sezonowej 123 53 51 25
subsydiowanej 27 10 9 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 3 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 14 3 5 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 6 3 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 2 -
rozpoczęcie stażu 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 2 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 65 27 25 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 11 9 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 5 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 4 - 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3493 1631 1449 665
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 662 336 355 173

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 623 286 882 315 2341 1112
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 127 54 86 39 148 70
z tego po raz pierwszy 42 17 11 5 X X
po robotach publicznych 85 37 75 34 148 70

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - 1 1
po stażu 27 19 11 8 10 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 1 3 3 10 6
po pracach społecznie użytecznych - - 3 - 5 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 94 31 48 18 121 53

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 59 21 21 7 51 25

z tego

niesubsydiowanej 51 19 18 7 44 21
w tym pracy sezonowej 48 18 18 7 42 21
subsydiowanej 8 2 3 - 7 4
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 2 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 1 - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 2 - - 4 3
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - 2 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 - 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 18 7 8 5 39 18
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 7 2 15 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 - 6 1 7 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 4 - - - 1 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 648 306 920 336 2368 1129
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 295 148 133 51 352 199
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 4 2
zatrudnione przy robotach publicznych 34 18
odbywające szkolenie 4 -
odbywające staż 185 122
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 39 24


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 67 28
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 67 29

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 3 11 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 5 1