Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 396 158 171 83 3597 1656 271 125
w tym
osoby
poprzednio pracujące 342 132 135 62 2846 1241 271 125
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
21 9 7 3 151 78 66 34
dotychczas nie pracujące 54 26 36 21 751 415 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 128 39 54 26 1473 661 76 31
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 2 3 1 96 43 9 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 19 24 13 155 77 2 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 9 4 47 31 1 1
Cudzoziemcy - - - - 7 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 365 155 142 68 3252 1514 194 88

W tym

Do 25 roku życia 106 52 60 26 651 313 22 8
długotrwale bezrobotne 173 76 50 29 2425 1145 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 28 X 9 X 458 X 7
Powyżej 50 roku życia 79 23 16 8 954 339 118 51
Bez kwalifikacji zawodowych 77 31 26 15 950 480 44 21
Bez doświadczenia zawodowego 96 45 52 27 1004 535 - -
Bez wykształcenia średniego 204 63 59 22 2021 726 114 33
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 24 8 7 311 268 19 18
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 5 - - - 89 - 1 -
Niepełnosprawni 15 7 2 1 121 57 13 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3493 1631 1449 665 255 125
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 396 158 128 39 57 23

z tego

po raz pierwszy 37 20 11 7 8 6
po raz kolejny 359 138 117 32 49 17

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 24 17 8 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 8 4 2 2 1
po pracach społecznie użytecznych 30 16 6 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 292 133 104 43

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 171 83 54 26

z tego

niesubsydiowanej 124 68 39 22
w tym pracy sezonowej 85 48 30 17
subsydiowanej 47 15 15 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 16 - 5 -
podjęcia działalności gospodarczej 18 9 8 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 6 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 11 11 3 2
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 63 13 28 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 11 10 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 8 6 5 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 7 5 3 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3597 1656 1473 661
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 658 338 346 172

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 648 306 920 336 2368 1129
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 106 52 79 23 173 76
z tego po raz pierwszy 20 10 4 2 X X
po robotach publicznych 86 42 75 21 173 76

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 1 -
po stażu 15 12 3 1 6 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 2 2 8 7
po pracach społecznie użytecznych - - 14 3 29 15
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 98 42 45 20 116 60

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 60 26 16 8 50 29

z tego

niesubsydiowanej 42 24 16 8 36 23
w tym pracy sezonowej 33 21 11 6 25 17
subsydiowanej 18 2 - - 14 6
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 6 - - - 6 -
podjęcia działalności gospodarczej 7 1 - - 6 4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 1 - - 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 1 2 2 7 7
rozpoczęcia stażu - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 8 13 4 35 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 4 5 3 13 3
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 3 1 - 3 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 3 - 2 - 6 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 651 313 954 339 2425 1145
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 291 149 133 50 359 201
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 2 1
zatrudnione przy robotach publicznych 53 19
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 160 104
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 9 8


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 67 29
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 4 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 72 31

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 4 16 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 6 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 4 1 6 1