Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 472 187 144 73 3790 1714 331 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 411 164 120 62 3032 1301 331 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
20 13 8 6 157 80 72 40
dotychczas nie pracujące 61 23 24 11 758 413 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 157 54 46 19 1532 673 104 39
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 2 - - 101 45 14 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 49 28 20 12 177 89 4 3
Cudzoziemcy 1 - 1 - 7 7 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 84 42 26 17 974 487 43 22
Bez doświadczenia zawodowego 100 43 30 13 1033 546 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 19 - 7 - 460 - 6
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 438 194 119 60 3399 1569 232 107

W tym

Do 30 roku życia 213 99 64 32 1267 620 82 42
Do 25 roku życia 141 65 43 22 702 334 23 7
długotrwale bezrobotne 170 80 47 24 2474 1170 2 2
Powyżej 50 roku życia 100 30 21 10 1005 347 135 54
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 2 2 1 1 2 2 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 37 26 12 8 400 338 27 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 8 7 - -
Niepełnosprawni 15 6 2 2 127 56 15 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3597 1656 1473 661 271 125
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 472 187 157 54 95 35

z tego

po raz pierwszy 77 36 33 17 20 11
po raz kolejny 395 151 124 37 75 24

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 8 3 2 1 3 -
po stażu 46 25 12 9 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 9 8 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 279 129 98 42

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 144 73 46 19

z tego

niesubsydiowanej 137 69 44 18

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 7 2 3 1
pracy sezonowej 118 60 37 16
subsydiowanej 7 4 2 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 4 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 2 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 3 1 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 6 5 6 5
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 56 17 21 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 43 17 15 7
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 7 5 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 - -
innych 15 7 4 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3790 1714 1532 673
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 698 357 365 182

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1195 589 651 313 954 339 2425 1145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 213 99 141 65 100 30 170 80
z tego po raz pierwszy 50 25 37 18 15 5 - -
po raz kolejny 163 74 104 47 85 25 170 80

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 2 1 1 5 - 1 -
po stażu 30 17 25 14 7 2 12 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 6 5 9 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 128 60 77 38 49 22 121 55

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 64 32 43 22 21 10 47 24

z tego

niesubsydiowanej 62 30 43 22 17 9 47 24
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - 3 1 2 -
w tym pracy sezonowej 58 29 43 22 13 7 40 20
subsydiowanej 2 2 - - 4 1 - -
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - 2 - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 1 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 1 1 1 1 2 - 1 -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - - - 5 4
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 1 - - - - 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 10 12 6 7 4 30 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 24 9 14 6 9 4 23 11
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 3 2 1 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 3 - -
innych 7 3 4 2 5 - 13 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 8 13 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1267 620 702 334 1005 347 2474 1170
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 419 224 305 153 143 52 360 205
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 2 1
zatrudnione przy robotach publicznych 24 13
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 113 78
w tym w ramach bonu stażowego 41 29
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 6 5
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 72 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych 3 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 69 30

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 2 10 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 7 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 5 1