Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 335 161 184 89 3739 1700 352 155
w tym
osoby
poprzednio pracujące 278 137 151 73 2992 1296 352 155
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 4 6 2 155 80 73 40
dotychczas nie pracujące 57 24 33 16 747 404 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 117 60 57 26 1532 683 112 50
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 5 2 1 104 48 14 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 47 27 18 9 191 98 2 1
Cudzoziemcy 3 2 - - 10 9 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 79 46 27 11 980 502 48 26
Bez doświadczenia zawodowego 95 46 49 27 1026 540 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 21 - 8 - 461 - 5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 337 165 155 76 3354 1561 247 117

W tym

Do 30 roku życia 186 93 95 45 1260 629 91 52
Do 25 roku życia 110 53 58 27 690 333 21 9
długotrwale bezrobotne 127 59 65 31 2428 1150 4 3
Powyżej 50 roku życia 62 28 31 12 992 343 139 53
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - 1 1 1 1 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 23 18 15 12 390 333 31 24
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 1 6 6 - -
Niepełnosprawni 8 5 2 2 124 57 16 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3790 1714 1532 673 331 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 335 161 117 60 56 28

z tego

po raz pierwszy 52 21 17 9 6 2
po raz kolejny 283 140 100 51 50 26

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - - - 1 -
po stażu 35 22 13 9 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 386 175 117 50

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 184 89 57 26

z tego

niesubsydiowanej 160 78 54 24

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 - 2 -
pracy sezonowej 144 72 47 23
subsydiowanej 24 11 3 2

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 12 5 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 2 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 11 1 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 34 24 8 6
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 42 27 2 2
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 53 12 22 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 10 11 5
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 7 5 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 1 1
innych 17 4 8 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3739 1700 1532 683
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 695 353 355 180

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1267 620 702 334 1005 347 2474 1170
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 186 93 110 53 62 28 127 59
z tego po raz pierwszy 39 16 29 10 3 1 - -
po raz kolejny 147 77 81 43 59 27 127 59

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - - -
po stażu 28 19 23 16 5 3 7 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 189 83 113 48 75 32 173 79

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 95 45 58 27 31 12 65 31

z tego

niesubsydiowanej 81 38 51 21 25 11 59 27
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - - - 1 -
w tym pracy sezonowej 72 35 46 21 24 10 56 25
subsydiowanej 14 7 7 6 6 1 6 4
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - - -
robót publicznych 6 3 3 3 5 1 4 2
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 1 1 1 - 2 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 3 2 - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 1 7 - - - 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 27 19 16 11 4 3 8 4
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - 1 - 21 9 38 25
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 7 14 3 5 2 30 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 5 11 5 6 3 14 7
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 4 3 1 1 1 4 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 1 - -
innych 7 2 3 1 3 1 9 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 1 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1260 629 690 333 992 343 2428 1150
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 415 222 297 148 144 50 361 208
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 2 1
zatrudnione przy robotach publicznych 25 14
odbywające szkolenie 11 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 111 78
w tym w ramach bonu stażowego 37 26
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 47 31
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 69 30
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 4 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 69 30

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 4 14 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 2 10 9
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 3 1