Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 339 143 214 99 3573 1589 297 140
w tym
osoby
poprzednio pracujące 285 117 184 88 2863 1204 297 140
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
20 13 17 11 143 73 61 36
dotychczas nie pracujące 54 26 30 11 710 385 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 114 44 60 24 1472 639 100 49
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 4 5 1 99 46 12 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 27 30 16 170 86 2 1
Cudzoziemcy - - - - 10 9 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 63 30 29 16 942 470 43 27
Bez doświadczenia zawodowego 94 43 48 24 982 506 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 17 - 10 - 444 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 345 152 173 81 3216 1463 210 103

W tym

Do 30 roku życia 179 81 106 53 1166 566 71 44
Do 25 roku życia 106 49 57 23 629 300 19 11
długotrwale bezrobotne 131 59 68 33 2347 1091 1 1
Powyżej 50 roku życia 66 24 33 15 974 327 123 48
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 33 23 20 11 371 319 26 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 6 6 - -
Niepełnosprawni 11 6 5 4 115 52 16 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3739 1700 1532 683 352 155
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 339 143 114 44 48 27

z tego

po raz pierwszy 41 17 21 9 4 2
po raz kolejny 298 126 93 35 44 25

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 35 26 12 8 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 22 6 6 3 4 2
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 505 254 174 88

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 214 99 60 24

z tego

niesubsydiowanej 165 79 47 20

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 2 2 1
pracy sezonowej 136 62 37 15
subsydiowanej 49 20 13 4

z tego

prac interwencyjnych 4 3 - -
robót publicznych 8 4 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 27 11 9 4
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 5 1 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 6 5 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 86 59 41 26
w tym w ramach bonu stażowego 8 6 4 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 4 4 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 83 36 34 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 60 33 20 12
podjęcia nauki 1 - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 3 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 1 - -
innych 17 11 4 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3573 1589 1472 639
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 636 321 335 173

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1260 629 690 333 992 343 2428 1150
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 179 81 106 49 66 24 131 59
z tego po raz pierwszy 31 16 25 12 5 1 - -
po raz kolejny 148 65 81 37 61 23 131 59

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 29 22 17 10 4 2 13 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 7 3 3 1 1 - 5 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 258 135 155 79 84 40 212 118

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 106 53 57 23 33 15 68 33

z tego

niesubsydiowanej 87 46 49 21 26 12 57 28
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1 - - 1 1
w tym pracy sezonowej 74 37 42 16 21 10 53 26
subsydiowanej 19 7 8 2 7 3 11 5
z tego prac interwencyjnych 1 - - - 3 3 1 1
robót publicznych - - - - 3 - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 11 6 5 2 1 - 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 2 - - - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 5 1 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 2 3 1 1 - 6 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 59 40 41 29 10 7 27 19
w tym w ramach bonu stażowego 8 6 5 4 - - 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 3 2 4 4
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 50 23 30 14 8 1 51 28
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 30 14 21 11 6 5 32 18
podjęcia nauki 1 - 1 - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 1 5 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 1 - -
innych 3 1 1 - 9 6 17 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 9 12 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1166 566 629 300 974 327 2347 1091
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 370 200 268 135 135 45 353 204
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 1
zatrudnione przy robotach publicznych 22 9
odbywające szkolenie 10 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 160 110
w tym w ramach bonu stażowego 23 16
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 52 35
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 69 30
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 64 27

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 19 10 23 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 10 9
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -