Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 288 127 263 103 3400 1525 264 127
w tym
osoby
poprzednio pracujące 239 104 240 93 2715 1145 264 127
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 8 17 7 138 71 63 35
dotychczas nie pracujące 49 23 23 10 685 380 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 99 39 85 26 1405 624 84 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 5 7 2 97 48 11 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 16 17 7 83 46 - -
Cudzoziemcy 1 1 - - 9 8 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 52 22 34 18 919 458 42 26
Bez doświadczenia zawodowego 77 38 41 18 937 494 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 13 - 10 - 428 - 8
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 287 130 207 91 3074 1402 185 86

W tym

Do 30 roku życia 152 72 108 50 1094 542 60 36
Do 25 roku życia 86 38 45 20 593 290 18 10
długotrwale bezrobotne 117 48 89 41 2271 1048 2 2
Powyżej 50 roku życia 44 14 55 18 925 302 114 41
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 27 23 24 18 364 310 21 19
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 7 6 1 -
Niepełnosprawni 9 4 4 3 115 50 15 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3573 1589 1472 639 297 140
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 288 127 99 39 29 15

z tego

po raz pierwszy 37 19 14 7 4 2
po raz kolejny 251 108 85 32 25 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 7 5 1 1 1 1
po stażu 35 25 5 3 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 - 2 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 461 191 166 54

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 263 103 85 26

z tego

niesubsydiowanej 209 85 61 20

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 11 1 3 -
pracy sezonowej 154 68 46 16
subsydiowanej 54 18 24 6

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 37 13 19 5
podjęcia działalności gospodarczej 5 - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 4 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 10 9 2 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 32 20 7 5
w tym w ramach bonu stażowego 5 2 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 13 8 6 5
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 46 14 20 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 66 22 32 7
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 10 5 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 7 7 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 4 1 3 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3400 1525 1405 624
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 612 311 321 165

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1166 566 629 300 974 327 2347 1091
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 152 72 86 38 44 14 117 48
z tego po raz pierwszy 32 17 24 14 1 X - -
po raz kolejny 120 55 62 24 43 14 117 48

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 4 3 1 1 1 1 - -
po stażu 28 21 12 8 1 - 12 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 7 - 7 - - - 4 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 216 92 115 46 93 39 193 91

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 108 50 45 20 55 18 89 41

z tego

niesubsydiowanej 95 42 39 16 35 14 69 36
z tego podjęcie działalności gospodarczej 5 - 2 - 5 1 3 -
w tym pracy sezonowej 74 33 34 14 22 10 51 27
subsydiowanej 13 8 6 4 20 4 20 5
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 6 5 3 2 17 4 12 3
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - 1 - 3 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 2 2 2 - 4 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 - - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 - - 6 5 8 7
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 23 14 18 11 2 - 11 8
w tym w ramach bonu stażowego 5 2 3 1 - - 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 4 1 11 7
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 10 19 6 3 3 19 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 37 9 21 3 7 5 39 14
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 10 5 9 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 12 7 11 6 2 - 6 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 2 - 1 - 1 - 1 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 7 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1094 542 593 290 925 302 2271 1048
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 354 192 254 131 129 43 339 194
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 4
zatrudnione przy robotach publicznych 54 21
odbywające szkolenie 12 10
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 155 105
w tym w ramach bonu stażowego 14 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 63 43
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 64 27
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 10 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 7 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 58 24

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 1 23 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 3 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 3 3 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 9 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -