Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 243 104 205 90 3194 1441 252 120
w tym
osoby
poprzednio pracujące 200 84 185 80 2544 1073 251 120
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 10 12 9 135 70 64 35
dotychczas nie pracujące 43 20 20 10 650 368 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 76 38 70 30 1323 601 79 49
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 3 7 6 96 44 15 9
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 15 10 3 79 49 - -
Cudzoziemcy - - - - 8 7 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 50 20 31 16 873 432 40 23
Bez doświadczenia zawodowego 63 31 29 12 872 471 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 9 - 11 - 422 - 8
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 265 110 163 70 2901 1330 183 82

W tym

Do 30 roku życia 131 54 80 31 979 488 57 31
Do 25 roku życia 90 38 37 12 520 260 22 9
długotrwale bezrobotne 97 42 81 35 2189 1024 2 2
Powyżej 50 roku życia 57 22 45 17 903 293 111 38
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15 11 17 10 349 303 20 18
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 1 6 5 1 -
Niepełnosprawni 6 4 4 1 110 51 18 11
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3400 1525 1405 624 264 127
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 243 104 76 38 51 20

z tego

po raz pierwszy 45 24 15 11 9 5
po raz kolejny 198 80 61 27 42 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 2 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 2 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 449 188 158 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 205 90 70 30

z tego

niesubsydiowanej 172 73 58 24

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 9 1 2 -
pracy sezonowej 134 62 47 20
subsydiowanej 33 17 12 6

z tego

prac interwencyjnych 7 5 4 3
robót publicznych 7 1 4 -
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 6 2 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 17 1 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 91 58 31 19
w tym w ramach bonu stażowego 7 4 2 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 73 15 27 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 47 18 24 10
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 - -
innych 6 3 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3194 1441 1323 601
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 561 293 300 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1094 542 593 290 925 302 2271 1048
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 131 54 90 38 57 22 97 42
z tego po raz pierwszy 35 20 33 18 7 3 - -
po raz kolejny 96 34 57 20 50 19 97 42

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - 1 -
po stażu 2 1 2 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 1 - 1 - 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 237 104 149 61 79 31 179 66

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 80 31 37 12 45 17 81 35

z tego

niesubsydiowanej 68 27 31 11 37 12 70 31
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - 2 - 4 -
w tym pracy sezonowej 59 26 28 10 25 9 56 28
subsydiowanej 12 4 6 1 8 5 11 4
z tego prac interwencyjnych 2 1 - - 2 2 2 1
robót publicznych 1 - - - 4 1 4 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 3 - 1 1 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 2 - 1 1 3 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 17 1 12 1 - - 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 80 51 58 35 7 3 25 16
w tym w ramach bonu stażowego 7 4 4 3 - - 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - 1 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 11 23 6 9 2 37 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 9 15 6 7 4 24 7
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 2 1 3 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 2 - -
innych 2 - 2 - 4 3 6 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 4 14 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 979 488 520 260 903 293 2189 1024
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 306 175 217 119 131 43 333 194
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 63 23
odbywające szkolenie 28 11
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 242 161
w tym w ramach bonu stażowego 21 13
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 59 41
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 58 24
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 61 25

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 39 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 6 18 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 84 44 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 84 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 3 1