Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 296 124 166 73 3083 1377 251 121
w tym
osoby
poprzednio pracujące 236 102 142 63 2453 1029 250 121
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 3 14 6 125 62 60 32
dotychczas nie pracujące 60 22 24 10 630 348 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 114 49 51 22 1299 582 87 50
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 3 5 2 91 44 12 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 19 13 9 69 43 1 -
Cudzoziemcy 1 1 1 1 7 6 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 60 30 26 13 842 415 37 22
Bez doświadczenia zawodowego 83 30 37 17 837 439 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 9 - 6 - 405 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 287 128 137 62 2806 1279 188 85

W tym

Do 30 roku życia 166 64 69 28 949 463 65 32
Do 25 roku życia 105 40 36 18 502 239 24 10
długotrwale bezrobotne 109 51 67 34 2106 980 4 2
Powyżej 50 roku życia 57 28 39 14 878 291 105 37
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16 12 15 10 333 288 24 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 - 5 5 - -
Niepełnosprawni 11 6 3 2 109 52 17 11
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3194 1441 1323 601 252 120
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 296 124 114 49 43 22

z tego

po raz pierwszy 59 21 24 11 9 3
po raz kolejny 237 103 90 38 34 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 4 2 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 28 11 6 2 3 -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 407 188 138 68

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 166 73 51 22

z tego

niesubsydiowanej 137 61 39 15

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 7 4 3 1
pracy sezonowej 104 46 31 12
subsydiowanej 29 12 12 7

z tego

prac interwencyjnych 4 2 2 2
robót publicznych 2 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 13 5 5 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 4 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia 8 2 5 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 79 47 30 20
w tym w ramach bonu stażowego 5 2 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 1 1 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 82 28 26 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 27 15 9
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 6 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 10 4 8 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3083 1377 1299 582
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 545 275 293 152

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 979 488 520 260 903 293 2189 1024
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 166 64 105 40 57 28 109 51
z tego po raz pierwszy 46 19 33 14 4 X - -
po raz kolejny 120 45 72 26 53 28 109 51

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - - - -
po stażu 3 1 3 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 17 2 11 1 7 5 11 7
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 192 87 114 56 82 30 192 95

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 69 28 36 18 39 14 67 34

z tego

niesubsydiowanej 54 24 29 14 34 12 54 30
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 1 2 1 3 2 1 1
w tym pracy sezonowej 41 20 21 11 23 7 42 22
subsydiowanej 15 4 7 4 5 2 13 4
z tego prac interwencyjnych 1 - - - 1 - 1 -
robót publicznych 1 - 1 - - - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 9 3 3 3 - - 4 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 3 1 4 2 5 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 5 1 3 1 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 50 28 30 17 8 3 31 21
w tym w ramach bonu stażowego 5 2 3 1 - - 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - 1 - - - 3 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 45 17 28 12 12 2 41 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 9 12 7 8 6 31 18
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 6 3 6 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 2 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 1 - -
innych 4 3 3 - 4 - 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 2 9 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 949 463 502 239 878 291 2106 980
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 295 161 207 108 127 41 320 181
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 16 11
zatrudnione przy robotach publicznych 63 22
odbywające szkolenie 8 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 315 205
w tym w ramach bonu stażowego 26 15
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 62 40
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 61 25
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 59 26

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 3 18 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 88 49 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 88 49 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 3 2