Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 344 169 167 73 3078 1386 237 110
w tym
osoby
poprzednio pracujące 270 141 147 63 2423 1034 236 110
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 5 13 10 107 51 47 22
dotychczas nie pracujące 74 28 20 10 655 352 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 129 59 49 26 1329 592 75 40
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 3 3 2 92 44 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 46 20 13 7 76 40 1 1
Cudzoziemcy - - - - 7 6 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 63 34 26 16 835 415 37 20
Bez doświadczenia zawodowego 117 47 31 15 881 455 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 25 - 5 - 409 - 9
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 329 155 136 61 2789 1275 177 78

W tym

Do 30 roku życia 177 81 79 37 975 482 63 30
Do 25 roku życia 102 43 47 17 519 247 21 8
długotrwale bezrobotne 135 62 59 27 2084 964 5 3
Powyżej 50 roku życia 45 21 31 7 851 290 94 32
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 34 30 10 8 345 300 25 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 4 4 - -
Niepełnosprawni 9 7 6 2 107 54 15 9
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3083 1377 1299 582 251 121
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 344 169 129 59 53 27

z tego

po raz pierwszy 68 30 26 9 10 5
po raz kolejny 276 139 103 50 43 22

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 3 1 - 2 1
po stażu 10 7 3 3 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 6 4 1 1 -
po pracach społecznie użytecznych 6 6 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 349 160 99 49

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 167 73 49 26

z tego

niesubsydiowanej 136 57 40 19

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 - - -
pracy sezonowej 122 53 36 17
subsydiowanej 31 16 9 7

z tego

prac interwencyjnych 3 3 2 2
robót publicznych 7 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 11 6 3 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 3 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 2 2 - -
rozpoczęcie szkolenia 5 5 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 50 35 14 9
w tym w ramach bonu stażowego 4 2 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 6 4 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 75 16 21 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 20 13 7
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 4 1 1
innych 3 3 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3078 1386 1329 592
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 560 284 304 154

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 949 463 502 239 878 291 2106 980
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 177 81 102 43 45 21 135 62
z tego po raz pierwszy 52 21 48 19 5 3 - -
po raz kolejny 125 60 54 24 40 18 135 62

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 2 - - -
po stażu 8 7 5 4 2 - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 1 3 1 - - 4 3
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 2 2 4 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 139 57 74 29 72 22 157 78

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 79 37 47 17 31 7 59 27

z tego

niesubsydiowanej 64 29 39 14 23 4 44 19
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 - 1 -
w tym pracy sezonowej 59 26 37 13 19 4 42 19
subsydiowanej 15 8 8 3 8 3 15 8
z tego prac interwencyjnych - - - - 2 2 2 2
robót publicznych 1 - - - 6 1 6 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 4 1 - - 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 3 4 2 - - 3 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 1 - - - - 2 2
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - 3 3
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 10 6 4 3 13 7 29 20
w tym w ramach bonu stażowego 4 2 2 1 - - 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 3 1 6 4
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - - - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 7 13 4 15 1 39 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 18 6 8 5 4 2 18 11
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 4 - -
innych - - - - 2 - 2 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 5 11 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 975 482 519 247 851 290 2084 964
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 315 172 230 120 124 41 318 180
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 17 13
zatrudnione przy robotach publicznych 63 20
odbywające szkolenie 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 352 233
w tym w ramach bonu stażowego 29 16
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 61 37
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 59 26
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 63 26

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 9 21 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 54 40 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 54 40 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 3 6 3