Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 248 132 105 50 3062 1399 225 102
w tym
osoby
poprzednio pracujące 203 104 90 43 2415 1042 224 102
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 2 - 106 51 46 22
dotychczas nie pracujące 45 28 15 7 647 357 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 87 39 37 16 1315 589 62 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 - - 92 45 7 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 28 20 5 4 93 55 2 2
Cudzoziemcy - - 1 1 6 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 56 30 13 8 848 422 41 24
Bez doświadczenia zawodowego 68 42 25 12 877 464 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 15 - 4 - 409 - 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 254 135 91 44 2788 1293 167 73

W tym

Do 30 roku życia 134 71 61 28 984 499 52 28
Do 25 roku życia 82 41 32 15 519 256 18 9
długotrwale bezrobotne 101 57 31 15 2070 968 8 4
Powyżej 50 roku życia 45 22 13 8 861 295 94 31
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1 1 - - 1 1 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 23 19 10 8 351 306 25 19
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 - - - 6 4 1 -
Niepełnosprawni 4 2 3 2 98 48 13 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3078 1386 1329 592 237 110
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 248 132 87 39 26 10

z tego

po raz pierwszy 47 23 24 11 2 2
po raz kolejny 201 109 63 28 24 8

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 2 - - 3 1
po stażu 34 26 6 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 264 119 101 42

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 105 50 37 16

z tego

niesubsydiowanej 90 42 32 13

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 1 - -
pracy sezonowej 83 40 29 12
subsydiowanej 15 8 5 3

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych 4 2 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 2 2 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 1 - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 18 11 3 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 83 25 35 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 38 17 18 6
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 12 12 5 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3062 1399 1315 589
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 557 287 300 155

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 975 482 519 247 851 290 2084 964
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 134 71 82 41 45 22 101 57
z tego po raz pierwszy 41 20 33 17 1 X - -
po raz kolejny 93 51 49 24 44 22 101 57

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 3 1 1 1
po stażu 24 18 13 9 4 3 7 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 122 54 73 29 35 17 115 53

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 61 28 32 15 13 8 31 15

z tego

niesubsydiowanej 54 25 29 13 9 6 27 13
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - - - 2 1
w tym pracy sezonowej 53 25 29 13 8 6 22 11
subsydiowanej 7 3 3 2 4 2 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - 1 -
robót publicznych - - - - 3 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 2 2 - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 1 - - - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - 1 1 1 1
rozpoczęcia szkolenia 2 - 1 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 6 4 4 3 1 - 9 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - - - 1 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 9 19 4 10 1 42 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 23 8 15 5 5 4 17 5
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - - - -
innych 4 4 2 2 4 3 12 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 - 9 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 984 499 519 256 861 295 2070 968
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 319 178 231 127 122 40 311 177
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 15 12
zatrudnione przy robotach publicznych 51 15
odbywające szkolenie 2 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 333 216
w tym w ramach bonu stażowego 27 14
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 61 38
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 63 26
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 57 22

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 36 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 3 13 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 5 2