Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 474 262 250 136 3038 1400 214 96
w tym
osoby
poprzednio pracujące 371 202 216 118 2387 1027 213 96
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 10 8 7 106 51 44 22
dotychczas nie pracujące 103 60 34 18 651 373 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 201 109 96 51 1313 598 64 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 7 3 2 95 46 8 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 84 53 13 7 132 81 2 2
Cudzoziemcy - - - - 6 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 107 73 35 24 861 443 41 24
Bez doświadczenia zawodowego 142 85 50 26 880 483 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 27 - 12 - 414 - 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 454 243 197 113 2780 1292 161 66

W tym

Do 30 roku życia 273 155 123 70 989 512 44 17
Do 25 roku życia 179 103 64 36 529 269 17 5
długotrwale bezrobotne 164 77 75 39 2067 962 8 4
Powyżej 50 roku życia 60 30 25 13 865 301 99 36
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 43 35 27 24 349 304 22 18
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 - 4 4 - -
Niepełnosprawni 15 7 1 1 103 48 16 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3062 1399 1315 589 225 102
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 474 262 201 109 48 30

z tego

po raz pierwszy 115 70 58 36 9 8
po raz kolejny 359 192 143 73 39 22

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 8 1 1 - 3 1
po stażu 80 56 41 26 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 2 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 498 261 203 100

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 250 136 96 51

z tego

niesubsydiowanej 213 119 86 46

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 6 - 1 -
pracy sezonowej 170 99 75 39
subsydiowanej 37 17 10 5

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych 10 5 3 2
podjęcia działalności gospodarczej 11 3 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 5 5 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 4 3 - -
rozpoczęcie szkolenia 17 4 8 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 74 57 26 21
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 2 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 75 24 35 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 70 35 34 16
podjęcia nauki 3 1 2 1
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 2 - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3038 1400 1313 598
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 582 310 306 164

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 984 499 519 256 861 295 2070 968
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 273 155 179 103 60 30 164 77
z tego po raz pierwszy 96 60 87 53 5 4 - -
po raz kolejny 177 95 92 50 55 26 164 77

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - - - - - 1 -
po robotach publicznych 2 - - - 3 - 1 -
po stażu 53 38 35 25 8 6 20 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 1 1 1 - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - - - 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 260 135 161 85 56 24 167 83

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 123 70 64 36 25 13 75 39

z tego

niesubsydiowanej 106 63 58 34 22 12 65 34
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 87 54 50 31 17 10 53 27
subsydiowanej 17 7 6 2 3 1 10 5
z tego prac interwencyjnych 1 - 1 - - - - -
robót publicznych 4 1 2 - 1 - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 - - 1 - 5 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 8 5 3 2 - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - 1 1 3 3
rozpoczęcia szkolenia 13 3 11 3 - - 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 41 32 27 21 6 2 23 16
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 2 1 2 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 45 13 31 13 7 1 28 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 33 15 24 11 13 5 35 15
podjęcia nauki 3 1 3 1 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 2 - -
innych - - - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 7 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 989 512 529 269 865 301 2067 962
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 339 197 260 148 121 42 308 175
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 15 11
zatrudnione przy robotach publicznych 56 17
odbywające szkolenie 17 3
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 319 211
w tym w ramach bonu stażowego 20 10
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 60 37
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 57 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 55 22

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 7 13 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 6 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 3 -