Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 361 180 179 83 3047 1398 220 113
w tym
osoby
poprzednio pracujące 286 141 156 71 2402 1042 219 113
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 11 7 1 111 59 47 28
dotychczas nie pracujące 75 39 23 12 645 356 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 128 64 57 29 1316 593 62 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 3 1 - 99 47 7 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 55 27 19 10 138 77 1 1
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 66 33 33 19 850 434 38 23
Bez doświadczenia zawodowego 115 59 48 24 877 471 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 18 - 10 - 413 - 9
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 348 170 150 73 2778 1282 152 76

W tym

Do 30 roku życia 191 97 101 50 960 490 41 19
Do 25 roku życia 131 63 61 34 526 252 15 4
długotrwale bezrobotne 128 55 51 29 2071 947 9 5
Powyżej 50 roku życia 58 21 27 5 869 303 92 43
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1 1 - - 1 1 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 27 20 10 10 348 299 23 18
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 4 4 - -
Niepełnosprawni 5 4 3 2 96 44 14 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3038 1400 1313 598 214 96
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 361 180 128 64 48 30

z tego

po raz pierwszy 73 33 41 20 4 3
po raz kolejny 288 147 87 44 44 27

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 2 1 - 3 2
po stażu 37 26 10 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 14 3 7 2 1 -
po pracach społecznie użytecznych 10 6 7 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 352 182 125 69

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 179 83 57 29

z tego

niesubsydiowanej 149 73 53 27

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 3 - -
pracy sezonowej 118 62 46 25
subsydiowanej 30 10 4 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 10 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 7 3 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 4 3 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 69 49 23 17
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 8 9 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 33 19 18 8
podjęcia nauki 8 6 6 4
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 3 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 3 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 - -
innych 18 9 10 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3047 1398 1316 593
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 563 290 313 164

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 989 512 529 269 865 301 2067 962
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 191 97 131 63 58 21 128 55
z tego po raz pierwszy 64 28 56 24 3 2 - -
po raz kolejny 127 69 75 39 55 19 128 55

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 2 1 1 - - -
po stażu 27 19 17 12 2 - 9 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 10 2 8 2 - - 3 1
po pracach społecznie użytecznych 2 1 1 - 2 - 10 6
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 211 115 131 77 54 19 124 70

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 101 50 61 34 27 5 51 29

z tego

niesubsydiowanej 85 43 53 29 20 4 46 26
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 2 - - 1 - 3 2
w tym pracy sezonowej 69 34 46 27 14 4 41 24
subsydiowanej 16 7 8 5 7 1 5 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 4 1 1 - 4 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 4 2 - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 3 2 2 2 - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 1 1 1 1 1 3 3
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 53 40 36 28 3 - 23 17
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 6 13 3 3 1 18 6
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 10 10 5 4 4 13 6
podjęcia nauki 8 6 7 5 - - 2 2
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 3 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 2 - -
innych 6 2 3 1 6 2 11 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 4 3 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 960 490 526 252 869 303 2071 947
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 327 180 251 133 117 41 300 166
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 14 11
zatrudnione przy robotach publicznych 33 9
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 344 229
w tym w ramach bonu stażowego 16 8
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 49 31
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 55 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 54 23

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 1 9 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -