Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 418 187 191 106 3142 1420 247 126
w tym
osoby
poprzednio pracujące 338 146 167 95 2478 1054 247 126
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 10 7 3 113 62 53 33
dotychczas nie pracujące 80 41 24 11 664 366 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 161 64 73 36 1340 595 71 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 4 5 2 100 46 7 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 23 14 9 144 81 1 1
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 78 41 32 21 864 436 42 27
Bez doświadczenia zawodowego 112 59 47 29 892 476 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 20 - 11 - 422 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 377 172 158 88 2836 1301 171 86

W tym

Do 30 roku życia 207 100 114 64 970 488 44 20
Do 25 roku życia 122 60 63 35 534 253 16 6
długotrwale bezrobotne 140 61 58 30 2107 959 6 4
Powyżej 50 roku życia 82 34 21 9 906 317 108 52
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 29 23 18 14 351 304 25 19
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 5 5 - -
Niepełnosprawni 13 4 3 1 99 44 15 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3047 1398 1316 593 220 113
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 418 187 161 64 76 37

z tego

po raz pierwszy 52 27 26 10 11 8
po raz kolejny 366 160 135 54 65 29

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 12 6 5 2 10 5
po stażu 99 63 35 20 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 323 165 137 62

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 191 106 73 36

z tego

niesubsydiowanej 168 96 64 32

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 2 2 -
pracy sezonowej 147 83 54 27
subsydiowanej 23 10 9 4

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 10 4 3 2
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 5 4 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 29 21 14 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 11 23 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 39 18 18 6
podjęcia nauki 2 - 1 -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 1 1 -
innych 10 5 5 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3142 1420 1340 595
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 558 289 304 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 960 490 526 252 869 303 2071 947
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 207 100 122 60 82 34 140 61
z tego po raz pierwszy 41 19 30 15 5 5 - -
po raz kolejny 166 81 92 45 77 29 140 61

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 4 3 - -
po stażu 65 40 44 27 13 7 33 21
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 191 98 109 56 45 20 104 49

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 114 64 63 35 21 9 58 30

z tego

niesubsydiowanej 105 62 59 34 20 8 51 26
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 - - 1 1 1 1
w tym pracy sezonowej 93 54 54 30 19 7 45 22
subsydiowanej 9 2 4 1 1 1 7 4
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 5 2 3 1 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - 1 - - - 4 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 5 - 2 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 23 18 13 10 - - 6 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 7 14 5 6 1 20 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 24 7 14 4 8 7 13 6
podjęcia nauki 2 - 1 - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 1 - -
innych 2 1 1 1 3 1 5 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 5 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 970 488 534 253 906 317 2107 959
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 325 177 247 129 117 43 301 166
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 6
zatrudnione przy robotach publicznych 33 12
odbywające szkolenie 7 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 270 186
w tym w ramach bonu stażowego 9 4
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 48 31
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 54 23
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 57 24

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 4 9 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 2 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 1 5 1