Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 391 172 185 115 3258 1436 272 133
w tym
osoby
poprzednio pracujące 342 142 150 94 2601 1074 272 133
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 8 5 107 58 49 31
dotychczas nie pracujące 49 30 35 21 657 362 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 158 70 62 39 1404 612 77 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 6 5 3 109 49 9 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 30 14 10 7 153 80 - -
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 68 33 30 19 875 437 43 29
Bez doświadczenia zawodowego 91 52 53 33 900 477 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 31 - 13 - 432 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 364 171 162 97 2930 1322 198 96

W tym

Do 30 roku życia 196 95 105 57 1018 505 60 30
Do 25 roku życia 103 47 60 33 541 246 18 7
długotrwale bezrobotne 133 74 63 40 2135 966 6 4
Powyżej 50 roku życia 78 21 22 11 939 317 117 53
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 38 28 18 16 362 308 31 22
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 5 5 - -
Niepełnosprawni 14 6 2 1 106 46 16 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3142 1420 1340 595 247 126
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 391 172 158 70 56 18

z tego

po raz pierwszy 35 17 15 9 3 2
po raz kolejny 356 155 143 61 53 16

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 2 - - -
po stażu 88 57 33 24 4 3
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 8 5 6 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 275 156 94 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 185 115 62 39

z tego

niesubsydiowanej 172 108 58 38

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - - -
pracy sezonowej 158 99 54 35
subsydiowanej 13 7 4 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 8 6 2 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 7 17 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 22 15 4 3
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 4 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 1 2 1
innych 12 6 6 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3258 1436 1404 612
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 554 285 307 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 970 488 534 253 906 317 2107 959
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 196 95 103 47 78 21 133 74
z tego po raz pierwszy 26 12 20 8 2 X - -
po raz kolejny 170 83 83 39 76 21 133 74

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - 1 - 3 1
po stażu 50 30 25 16 12 5 32 23
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 - - 3 - 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 143 75 82 45 45 21 105 67

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 105 57 60 33 22 11 63 40

z tego

niesubsydiowanej 103 57 59 33 20 10 60 39
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - - -
w tym pracy sezonowej 94 52 55 30 18 9 56 38
subsydiowanej 2 - 1 - 2 1 3 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - - - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - 1 - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 4 4 3 3 1 - 5 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 3 7 3 5 1 17 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 9 7 4 2 2 11 8
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 1 - -
innych 4 1 3 1 5 3 6 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 3 14 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1018 505 541 246 939 317 2135 966
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 324 174 245 122 111 41 302 165
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 18 14
zatrudnione przy robotach publicznych 35 13
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 185 131
w tym w ramach bonu stażowego 4 2
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 41 26
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 57 24
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 60 25

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 4 11 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 - 6 1