Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 439 192 141 68 3452 1518 313 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 387 162 114 49 2792 1154 313 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
17 7 2 1 119 62 59 34
dotychczas nie pracujące 52 30 27 19 660 364 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 144 54 57 22 1454 631 94 37
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 5 4 1 114 53 12 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 39 28 18 12 168 93 1 1
Cudzoziemcy 1 1 - - 6 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 80 36 22 11 910 450 49 30
Bez doświadczenia zawodowego 106 57 47 28 925 490 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 26 - 11 - 439 - 9
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 411 187 120 61 3087 1394 215 101

W tym

Do 30 roku życia 208 100 82 42 1093 540 64 29
Do 25 roku życia 118 61 43 23 568 265 16 9
długotrwale bezrobotne 164 79 45 24 2212 1009 3 2
Powyżej 50 roku życia 88 37 19 7 981 332 128 58
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 36 28 12 9 377 321 31 23
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 17 7 7 3 109 45 14 6
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3258 1436 1404 612 272 133
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 439 192 144 54 92 36

z tego

po raz pierwszy 46 23 17 7 9 7
po raz kolejny 393 169 127 47 83 29

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 40 27 13 10 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 41 26 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 245 110 94 35

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 141 68 57 22

z tego

niesubsydiowanej 134 63 55 20

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 - 2 -
pracy sezonowej 116 58 48 19
subsydiowanej 7 5 2 2

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 4 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 1 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 23 16 7 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 7 8 1
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 34 11 14 3
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 12 5 8 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3452 1518 1454 631
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 565 293 309 161

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1018 505 541 246 939 317 2135 966
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 208 100 118 61 88 37 164 79
z tego po raz pierwszy 31 15 21 8 10 5 - -
po raz kolejny 177 85 97 53 78 32 164 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 31 24 19 15 2 - 11 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 21 10 39 26
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 130 62 77 35 46 22 87 36

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 82 42 43 23 19 7 45 24

z tego

niesubsydiowanej 80 41 42 23 18 6 41 20
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 -
w tym pracy sezonowej 72 38 40 22 13 5 40 20
subsydiowanej 2 1 1 - 1 1 4 4
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1 - -
robót publicznych 2 1 1 - - - 2 2
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 11 8 7 4 7 4 6 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 5 10 2 4 3 16 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 4 11 4 8 4 12 2
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 7 3 6 2 3 1 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 3 14 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1093 540 568 265 981 332 2212 1009
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 329 178 244 121 114 42 302 163
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 14 10
zatrudnione przy robotach publicznych 34 14
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 197 137
w tym w ramach bonu stażowego 30 17
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 60 25
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 61 25

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 33 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 4 13 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 20 14 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 20 14 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 6 -