Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 354 150 168 65 3396 1460 319 139
w tym
osoby
poprzednio pracujące 296 130 142 52 2765 1133 319 139
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 6 8 3 120 61 61 33
dotychczas nie pracujące 58 20 26 13 631 327 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 138 53 61 21 1435 604 102 36
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 2 4 1 115 50 16 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 52 25 21 11 165 81 3 2
Cudzoziemcy 1 1 1 1 6 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 74 36 22 12 911 435 47 27
Bez doświadczenia zawodowego 109 51 41 22 904 456 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 24 - 6 - 436 - 9
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 329 155 128 52 3035 1338 224 97

W tym

Do 30 roku życia 193 93 93 39 1049 508 71 31
Do 25 roku życia 112 57 46 18 526 240 18 9
długotrwale bezrobotne 108 64 39 14 2171 982 2 2
Powyżej 50 roku życia 59 21 18 5 983 324 132 53
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 30 22 19 11 368 315 30 23
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 7 4 3 2 107 42 13 4
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3452 1518 1454 631 313 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 354 150 138 53 44 17

z tego

po raz pierwszy 61 20 32 11 4 -
po raz kolejny 293 130 106 42 40 17

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 1 - 3 1
po stażu 39 26 15 11 4 4
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 410 208 157 80

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 168 65 61 21

z tego

niesubsydiowanej 135 52 50 18

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 - 2 -
pracy sezonowej 120 48 42 16
subsydiowanej 33 13 11 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 11 7 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 7 1 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 11 5 6 2
rozpoczęcie szkolenia 5 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 88 67 36 29
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 9 9 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 51 20 13 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 60 31 25 12
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 20 11 17 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3396 1460 1435 604
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 557 276 310 156

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1093 540 568 265 981 332 2212 1009
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 193 93 112 57 59 21 108 64
z tego po raz pierwszy 48 18 33 13 2 X - -
po raz kolejny 145 75 79 44 57 21 108 64

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 2 - - -
po stażu 25 19 15 12 1 - 9 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 231 122 146 77 57 29 149 91

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 93 39 46 18 18 5 39 14

z tego

niesubsydiowanej 73 31 36 16 14 5 33 12
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - 1 - 1 -
w tym pracy sezonowej 69 31 33 16 12 5 31 11
subsydiowanej 20 8 10 2 4 - 6 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 3 3 - - 3 - 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 - 2 - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - 1 - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 11 5 7 2 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia 3 - 2 - 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 61 46 47 34 10 7 29 19
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 5 5 9 9
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 11 15 8 3 2 20 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 37 20 30 15 8 6 30 22
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 2 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 10 5 6 2 4 - 20 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 3 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1049 508 526 240 983 324 2171 982
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 320 165 230 107 114 42 294 155
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 15 12
zatrudnione przy robotach publicznych 39 15
odbywające szkolenie 5 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 242 176
w tym w ramach bonu stażowego 29 16
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 17 16
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 61 25
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 60 22

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 6 18 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 57 36 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 57 36 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 6 -