Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 363 189 244 110 3237 1395 294 124
w tym
osoby
poprzednio pracujące 312 163 213 95 2641 1089 294 124
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 6 15 9 107 55 52 28
dotychczas nie pracujące 51 26 31 15 596 306 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 124 57 88 33 1362 574 95 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 5 10 5 113 50 16 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53 34 28 15 162 83 3 2
Cudzoziemcy - - - - 5 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 59 31 28 11 888 421 46 25
Bez doświadczenia zawodowego 97 47 49 24 864 430 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 12 - 8 - 416 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 347 176 191 85 2896 1278 199 87

W tym

Do 30 roku życia 181 100 127 58 955 466 59 30
Do 25 roku życia 108 63 57 26 487 226 17 11
długotrwale bezrobotne 139 62 61 26 2101 941 2 2
Powyżej 50 roku życia 61 25 34 10 955 315 118 44
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 31 23 15 10 366 310 30 24
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 6 1 1 - 102 40 11 3
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3396 1460 1435 604 319 139
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 363 189 124 57 46 29

z tego

po raz pierwszy 51 23 19 9 11 5
po raz kolejny 312 166 105 48 35 24

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 1 1 - -
po robotach publicznych 5 1 1 - 1 -
po stażu 65 52 22 19 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 522 254 197 87

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 244 110 88 33

z tego

niesubsydiowanej 185 85 66 27

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 8 - 3 -
pracy sezonowej 167 82 59 26
subsydiowanej 59 25 22 6

z tego

prac interwencyjnych 3 3 - -
robót publicznych 13 6 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 14 6 8 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 22 9 8 3
rozpoczęcie szkolenia 7 - 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 73 51 30 19
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 44 22 4 4
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 3 3 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 53 19 31 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 77 36 31 15
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 4 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 - -
innych 9 4 4 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3237 1395 1362 574
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 511 251 278 140

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1049 508 526 240 983 324 2171 982
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 181 100 108 63 61 25 139 62
z tego po raz pierwszy 31 16 26 14 7 3 - -
po raz kolejny 150 84 82 49 54 22 139 62

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 1 - -
po robotach publicznych 1 1 - - 3 - - -
po stażu 36 31 22 18 7 2 17 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - - - - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 264 137 139 74 89 34 209 103

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 127 58 57 26 34 10 61 26

z tego

niesubsydiowanej 88 43 43 20 27 6 51 23
z tego podjęcie działalności gospodarczej 4 - 2 - - - 3 -
w tym pracy sezonowej 82 43 39 20 25 5 48 23
subsydiowanej 39 15 14 6 7 4 10 3
z tego prac interwencyjnych - - - - 2 2 - -
robót publicznych 5 3 - - 4 1 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 6 2 3 1 1 1 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - - - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 2 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 21 9 9 5 - - 4 1
rozpoczęcia szkolenia 4 - 2 - 1 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 50 38 33 24 5 2 28 20
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 2 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 3 2 2 20 6 39 20
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 3 2 2 - - 3 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 12 17 6 3 - 27 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 40 20 26 14 13 7 39 21
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 4 3 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 3 - -
innych 4 3 - - 3 1 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 5 8 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 955 466 487 226 955 315 2101 941
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 280 146 202 96 115 41 278 142
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 9
zatrudnione przy robotach publicznych 41 21
odbywające szkolenie 8 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 247 172
w tym w ramach bonu stażowego 30 16
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 60 38
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 60 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 59 21

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 8 23 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 38 23 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 38 23 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 6 -