Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 284 123 256 102 3108 1357 254 121
w tym
osoby
poprzednio pracujące 250 105 221 83 2546 1066 254 121
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 5 5 4 107 55 46 26
dotychczas nie pracujące 34 18 35 19 562 291 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 101 41 93 34 1310 563 76 31
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 - 6 1 107 48 12 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 22 12 33 19 74 38 1 1
Cudzoziemcy 1 - - - 6 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 50 23 42 14 858 414 40 22
Bez doświadczenia zawodowego 72 33 59 27 826 414 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 14 - 9 - 416 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 269 125 192 84 2786 1241 172 83

W tym

Do 30 roku życia 138 67 122 56 887 444 49 29
Do 25 roku życia 76 35 67 33 446 204 18 9
długotrwale bezrobotne 105 44 58 28 2074 930 3 2
Powyżej 50 roku życia 48 20 44 12 926 307 104 41
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 24 20 14 11 364 308 31 26
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 1 1 1 - -
Niepełnosprawni 9 3 6 2 98 40 10 3
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3237 1395 1362 574 294 124
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 284 123 101 41 45 24

z tego

po raz pierwszy 24 7 8 3 4 2
po raz kolejny 260 116 93 38 41 22

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 8 6 1 1 - -
po stażu 32 21 12 8 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 14 1 6 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 413 161 153 52

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 256 102 93 34

z tego

niesubsydiowanej 173 65 64 21

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 14 3 4 -
pracy sezonowej 148 59 55 18
subsydiowanej 83 37 29 13

z tego

prac interwencyjnych 3 3 - -
robót publicznych 29 11 10 2
podjęcia działalności gospodarczej 14 6 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 4 4 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 25 12 9 6
rozpoczęcie szkolenia 12 1 6 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 25 18 9 6
w tym w ramach bonu stażowego 6 3 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 9 4 6 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 39 10 15 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 54 21 22 5
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 6 3 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 9 1 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3108 1357 1310 563
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 496 239 269 134

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 955 466 487 226 955 315 2101 941
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 138 67 76 35 48 20 105 44
z tego po raz pierwszy 15 5 9 2 3 1 - -
po raz kolejny 123 62 67 33 45 19 105 44

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 2 - - 3 1 1 1
po stażu 25 17 15 11 2 - 9 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 9 - 4 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 199 86 112 53 77 28 132 55

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 122 56 67 33 44 12 58 28

z tego

niesubsydiowanej 82 36 49 25 27 8 37 18
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - - - 6 2 2 -
w tym pracy sezonowej 74 34 47 24 21 6 34 17
subsydiowanej 40 20 18 8 17 4 21 10
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 4 3 - - 14 2 8 3
podjęcia działalności gospodarczej 7 4 3 1 2 1 4 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 1 1 - - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 2 1 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 24 11 12 5 1 1 6 3
rozpoczęcia szkolenia 8 - 4 - 1 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 23 17 14 10 1 1 5 5
w tym w ramach bonu stażowego 6 3 4 2 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - 1 - 1 - 7 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 6 13 5 5 2 14 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 7 11 5 11 8 33 13
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 6 3 6 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 1 1 -
innych 2 - 2 - 5 1 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 3 5 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 887 444 446 204 926 307 2074 930
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 264 135 187 85 116 41 274 138
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 12 10
zatrudnione przy robotach publicznych 63 28
odbywające szkolenie 6 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 227 160
w tym w ramach bonu stażowego 28 14
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 68 42
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 59 21
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 57 20

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 11
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 2 21 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 23 9 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 23 9 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 7 -