Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 234 88 215 86 2993 1301 231 111
w tym
osoby
poprzednio pracujące 198 72 197 77 2449 1016 231 111
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 2 9 6 98 48 38 19
dotychczas nie pracujące 36 16 18 9 544 285 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 77 31 74 32 1252 542 64 30
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 3 5 3 108 47 13 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 30 15 15 10 82 40 2 2
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 30 13 40 20 816 387 36 21
Bez doświadczenia zawodowego 54 23 40 22 790 395 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 8 - 9 - 412 - 15
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 228 83 170 64 2700 1203 152 78

W tym

Do 30 roku życia 121 48 93 36 846 430 45 28
Do 25 roku życia 63 24 43 18 413 188 14 7
długotrwale bezrobotne 84 28 74 36 2028 896 2 2
Powyżej 50 roku życia 36 11 42 9 901 301 84 33
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 20 12 11 7 366 308 33 27
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 6 2 5 3 89 36 10 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3108 1357 1310 563 254 121
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 234 88 77 31 40 15

z tego

po raz pierwszy 42 17 18 7 3 1
po raz kolejny 192 71 59 24 37 14

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 10 2 3 2 1 -
po stażu 3 1 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 - 8 - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 349 144 135 52

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 215 86 74 32

z tego

niesubsydiowanej 154 67 54 28

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 8 1 - -
pracy sezonowej 131 60 50 27
subsydiowanej 61 19 20 4

z tego

prac interwencyjnych 2 1 1 -
robót publicznych 14 3 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 1 4 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 3 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 26 11 9 2
rozpoczęcie szkolenia 7 - 5 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 10 6 3 1
w tym w ramach bonu stażowego 3 2 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 1 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 7 19 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 60 31 29 13
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 4 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 4 - -
innych 11 4 3 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2993 1301 1252 542
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 477 234 257 130

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 887 444 446 204 926 307 2074 930
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 121 48 63 24 36 11 84 28
z tego po raz pierwszy 31 14 27 12 3 1 - -
po raz kolejny 90 34 36 12 33 10 84 28

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 4 1 1 - - - 1 -
po stażu 1 1 1 1 1 - 1 -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 5 - 3 - - - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 1 1 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 159 60 88 35 61 17 130 62

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 93 36 43 18 42 9 74 36

z tego

niesubsydiowanej 53 23 28 13 32 7 58 29
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - 5 - 2 -
w tym pracy sezonowej 46 21 21 11 24 7 51 28
subsydiowanej 40 13 15 5 10 2 16 7
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 - - - -
robót publicznych 4 1 1 - 6 1 4 -
podjęcia działalności gospodarczej 4 - 2 - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - 1 - 3 - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 3 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 21 8 10 4 1 1 10 7
rozpoczęcia szkolenia 4 - 3 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 8 4 5 2 - - 2 1
w tym w ramach bonu stażowego 3 2 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 1 1 1 1 - 2 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 4 13 3 3 - 13 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 30 13 21 10 4 1 31 19
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 4 - -
innych 3 2 2 1 4 - 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 2 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 846 430 413 188 901 301 2028 896
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 249 132 181 87 112 40 266 139
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 12 10
zatrudnione przy robotach publicznych 68 28
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 224 160
w tym w ramach bonu stażowego 26 13
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 69 41
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 57 20
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 7 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 54 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 8 23 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 5 1