Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 260 127 194 64 2876 1277 217 119
w tym
osoby
poprzednio pracujące 209 101 172 51 2345 1002 217 119
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 4 5 - 94 48 38 20
dotychczas nie pracujące 51 26 22 13 531 275 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 100 47 62 24 1213 534 65 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 5 8 1 105 51 11 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 28 17 13 5 43 23 3 3
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 49 22 28 15 796 376 31 18
Bez doświadczenia zawodowego 82 44 43 21 772 387 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 8 - 7 - 397 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 258 121 170 57 2585 1171 138 78

W tym

Do 30 roku życia 146 73 100 41 799 412 45 32
Do 25 roku życia 95 45 54 18 394 184 10 8
długotrwale bezrobotne 90 44 66 20 1973 882 2 2
Powyżej 50 roku życia 45 16 40 9 864 294 75 31
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16 14 17 10 343 295 29 25
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 13 4 6 - 82 34 8 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2993 1301 1252 542 231 111
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 260 127 100 47 32 20

z tego

po raz pierwszy 53 28 24 11 3 2
po raz kolejny 207 99 76 36 29 18

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 14 12 3 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 2 1 - -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 377 151 139 55

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 194 64 62 24

z tego

niesubsydiowanej 142 47 47 18

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 8 2 1 -
pracy sezonowej 118 37 41 15
subsydiowanej 52 17 15 6

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 7 2 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 2 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 1 5 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 19 10 6 4
rozpoczęcie szkolenia 10 1 5 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 24 16 10 6
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 3 1 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 76 26 36 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 31 15 10
podjęcia nauki 1 - 1 -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 - -
innych 13 7 7 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2876 1277 1213 534
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 473 235 254 126

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 846 430 413 188 901 301 2028 896
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 146 73 95 45 45 16 90 44
z tego po raz pierwszy 41 20 38 17 2 1 - -
po raz kolejny 105 53 57 28 43 15 90 44

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 12 10 7 5 - - 4 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 1 4 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 1 - 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 184 86 108 47 82 23 145 58

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 100 41 54 18 40 9 66 20

z tego

niesubsydiowanej 66 29 34 12 34 8 56 19
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 1 3 1 3 1 2 1
w tym pracy sezonowej 51 23 27 10 30 6 48 14
subsydiowanej 34 12 20 6 6 1 10 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 1 - 1 - 4 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 6 2 2 - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 - 4 - 1 - 3 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 - 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 16 9 11 5 1 - 4 1
rozpoczęcia szkolenia 4 1 4 1 3 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 16 11 12 8 2 - 7 6
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 1 - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - - - 3 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 - 2 - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 16 19 8 11 2 31 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 12 11 9 14 7 24 16
podjęcia nauki 1 - 1 - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 - 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 3 - -
innych 6 4 5 3 5 2 9 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 5 6 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 799 412 394 184 864 294 1973 882
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 243 130 178 86 113 40 264 137
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 13 10
zatrudnione przy robotach publicznych 72 29
odbywające szkolenie 9 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 226 159
w tym w ramach bonu stażowego 20 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 71 43
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 54 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 10 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 6 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 48 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 27 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 2 24 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 37 21 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 37 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 5 1