Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 340 178 153 62 2901 1308 212 106
w tym
osoby
poprzednio pracujące 281 151 135 58 2364 1028 212 106
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 5 4 2 93 49 38 21
dotychczas nie pracujące 59 27 18 4 537 280 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 136 63 48 22 1238 541 62 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 2 3 1 99 50 8 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 26 10 4 52 27 - -
Cudzoziemcy - - - - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 56 33 28 8 793 387 29 14
Bez doświadczenia zawodowego 97 54 36 14 780 400 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 15 - 10 - 398 - 12
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 345 189 131 54 2610 1197 141 69

W tym

Do 30 roku życia 182 103 68 31 826 431 46 28
Do 25 roku życia 112 56 32 9 419 200 13 8
długotrwale bezrobotne 127 75 59 23 1968 897 1 1
Powyżej 50 roku życia 57 23 37 9 847 292 74 27
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 29 26 14 12 354 305 28 23
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 - - - 3 1 1 -
Niepełnosprawni 15 4 4 - 86 36 10 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2876 1277 1213 534 217 119
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 340 178 136 63 44 22

z tego

po raz pierwszy 64 37 31 13 4 3
po raz kolejny 276 141 105 50 40 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 1 1
po stażu 25 18 7 6 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 - 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 315 147 111 56

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 153 62 48 22

z tego

niesubsydiowanej 117 48 37 17

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 8 1 1 -
pracy sezonowej 104 47 33 17
subsydiowanej 36 14 11 5

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 8 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 14 8 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 7 1 2 -
rozpoczęcie szkolenia 4 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 47 37 16 13
w tym w ramach bonu stażowego 2 2 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 - 1 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 59 19 24 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 23 15 12 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 1 -
innych 13 8 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2901 1308 1238 541
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 480 239 260 124

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 799 412 394 184 864 294 1973 882
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 182 103 112 56 57 23 127 75
z tego po raz pierwszy 55 32 48 27 5 1 - -
po raz kolejny 127 71 64 29 52 22 127 75

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 1 - -
po stażu 12 10 4 2 8 4 5 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 3 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 2 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 147 77 78 35 74 25 132 60

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 68 31 32 9 37 9 59 23

z tego

niesubsydiowanej 50 22 25 8 28 8 49 22
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 - 1 - 3 - 4 1
w tym pracy sezonowej 45 22 22 8 25 8 43 21
subsydiowanej 18 9 7 1 9 1 10 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - 4 - 3 -
podjęcia działalności gospodarczej 6 6 - - 4 1 4 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 1 - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 6 1 5 1 1 - 3 -
rozpoczęcia szkolenia 2 - - - 1 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 29 25 18 15 10 7 16 11
w tym w ramach bonu stażowego 2 2 2 2 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 12 17 5 11 1 25 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 5 7 4 4 3 12 9
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 - - 2 - 5 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 3 - -
innych 5 2 3 2 2 1 8 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 7 9 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 826 431 419 200 847 292 1968 897
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 253 138 187 94 112 37 268 138
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 9
zatrudnione przy robotach publicznych 75 29
odbywające szkolenie 5 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 237 173
w tym w ramach bonu stażowego 16 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 70 41
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 48 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 19

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 25 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 7 20 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 14 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 14 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 5 2