Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 343 161 204 115 2895 1287 223 112
w tym
osoby
poprzednio pracujące 278 128 172 93 2353 1005 223 112
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 5 4 3 90 47 35 22
dotychczas nie pracujące 65 33 32 22 542 282 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 137 61 80 49 1238 527 65 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 1 1 99 47 9 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 30 13 10 7 68 34 - -
Cudzoziemcy 1 - 1 - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 58 29 25 18 786 380 27 11
Bez doświadczenia zawodowego 101 55 58 38 782 402 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 13 - 12 - 395 - 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 317 149 172 97 2599 1174 154 75

W tym

Do 30 roku życia 182 90 118 71 816 411 48 31
Do 25 roku życia 119 64 73 44 414 195 16 9
długotrwale bezrobotne 119 54 64 33 1958 885 3 2
Powyżej 50 roku życia 53 20 26 10 843 287 81 26
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 26 24 21 18 346 302 31 26
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 3 1 1 -
Niepełnosprawni 14 4 4 3 88 34 10 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2901 1308 1238 541 212 106
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 343 161 137 61 38 18

z tego

po raz pierwszy 50 22 18 6 5 3
po raz kolejny 293 139 119 55 33 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 2 1 - 1 -
po stażu 78 59 31 25 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 349 182 137 75

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 204 115 80 49

z tego

niesubsydiowanej 168 95 61 38

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 - - -
pracy sezonowej 157 92 57 38
subsydiowanej 36 20 19 11

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 3 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 3 3 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 2 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 19 11 11 7
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 39 23 15 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 2 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 4 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 42 13 15 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 33 16 17 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 4 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 14 3 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2895 1287 1238 527
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 491 242 258 119

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 826 431 419 200 847 292 1968 897
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 182 90 119 64 53 20 119 54
z tego po raz pierwszy 40 17 35 16 4 1 - -
po raz kolejny 142 73 84 48 49 19 119 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 2 1 - -
po stażu 50 39 36 27 9 6 22 15
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 1 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 181 104 116 64 57 25 129 66

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 118 71 73 44 26 10 64 33

z tego

niesubsydiowanej 86 53 55 32 26 10 60 32
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - 1 -
w tym pracy sezonowej 82 52 53 32 25 10 57 32
subsydiowanej 32 18 18 12 - - 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 1 1 1 1 - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 4 4 2 - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 1 1 - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 2 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 18 10 10 8 - - 3 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 23 14 14 7 3 2 13 7
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 2 1 2 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 4 2 2 - - 2 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 5 14 4 8 4 23 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 8 11 6 3 2 11 8
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 4 4 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 3 2 2 1 5 - 8 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 6 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 816 411 414 195 843 287 1958 885
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 261 138 194 95 115 38 270 140
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 9
zatrudnione przy robotach publicznych 66 23
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 186 130
w tym w ramach bonu stażowego 12 7
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 71 43
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 46 19
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 47 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 26 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 3 2 10 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 6 1